Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền


Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và đổi mới, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động.
Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Nhưng sử dụng lao động sao cho có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng biệt đặt ra trong từng doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó. Mặt khác biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp dễ dàng hơn.

Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động là cơ sở để nâng cao tiền lương, cải thiện đời sống cho công nhân, giúp cho doanh nghiệp có bước tiến lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy vậy, người lao động làm công ăn lương luôn ở vị thế yếu và thường gặp khó khăn trong quan hệ lao động. Vì vậy Nhà nước thông qua Bộ luật Lao động cùng một số văn bản quy phạm pháp luật khác thể hiện quan điểm bảo vệ người lao động được bình đẳng trước các mối quan hệ xã hội khác.
Trong quản lý nguồn nhân lực, việc tuân thủ các quy định trong Luật Lao động là điều bắt buột với các doanh nghiệp. Điều đó, tạo ra sự minh bạch trong quản lý, sử dụng và quan trọng hơn là đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. Chính vì thế, việc áp dụng và thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng lao động trong cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân  Thật Hiền nói riêng là hết sức cần thiết, là chất keo gắn kết người lao động với Doanh nghiệp, góp phần thành công trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.
Thấy được ý nghĩa của việc quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Với những kiến thức được trang bị trong quá trình được Trường Đại học Bình Dương đào tạo và với mong muốn đóng góp ít sức lực vào sự phát triển của Doanh nghiệp nên tôi mạnh dạn chọn đề tài:
“Pháp luật về quản lý và sử dụng lao động tại doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Hy vọng với đề tài thực tập này sẽ giúp cho tôi có những kỷ năng cần thiết trong công tác nghiên cứu, ứng dụng nó trong công tác quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả hơn.
Mục tiêu Nhằm đánh giá thực trạng về quản lý và sử dụng lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền trong thời gian qua. Từ đó, rút ra những điểm mạnh, những hạn chế và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu một số vấn đề chính trong quản lý và sử dụng lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền. Thời gian phân tích và xử lý các dữ liệu trong khoảng thời gian từ năm 2010 – 2010.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp phân tích tổng hợp.
Bố cục của luận văn  ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương:

- Chương 1: Tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền. 
- Chương 2: Các quy định pháp luật lao động có liên quan tại Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền. 
- Chương 3: Thực trạng pháp luật lao động tại Doanh nghiệp tư nhân Thật Hiền

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: