Quản lý dự án xây dựng website bán hàng máy tính


Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có những giải pháp chiến lược phù hợp đúng đắn để có thể đứng vững và phát triển. Một giải pháp được đặt ra là ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào công việc quản lý kinh doanh. Những công việc hàng ngày không còn là thao tác thủ công với một đống hỗn độn tài liệu nữa mà được thay bằng những chương trình hỗ trợ cho mọi công việc. Nó sẽ giảm thiểu được những khó khăn trong công việc quản lý kinh doanh như: nhân lực, thời gian, độ chính xác của thông tin… giúp cho các doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định kinh doanh chính xác, đúng thời điểm làm cho việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn.

Do đó dự án xây dựng và phát triển một chương trình hoàn chỉnh ứng dụng những kỹ thuật và công nghệ mới nhất để giúp cho việc quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp được mọi người biết đến rộng rãi trên toàn quốc.

NỘI DUNG:

A. CHUẨN BỊ DỰ ÁN 5
I. Phác thảo dự án. 5
1. Giới thiệu dự án: 5
2. Mục đích và mục tiêu 5
3. Thời gian thực hiện: 5
4. Nhân lực tham gia: 5
5. Phạm vi: 6
6. Những người liên quan 6
7. Tài nguyên 6
8. Mốc thời gian quan trọng 6
9. Kinh phí 6
10. Phần hiệu chỉnh/ điều chỉnh 6
11. Chữ ký 7
II. Xác định yêu cầu của khách hàng 7
III. Nguồn nhân lực dự kiến 8
IV. Ước tính chi phí dự án 8
V.  Môi trường triển khai 9
B. KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN 9
I. Thành lập nhóm 9
II.  Cài đặt môi trường triển khai 9
III. Kế hoạch thời gian làm việc 9
IV. Ma trận trách nhiệm 10
V. Ước tính chi tiết chi phí dự án 10
VI. Chi phí ngân sách 11
VIII. Xác định rủi ro ban đầu 12
C. THỰC HIỆN DỰ ÁN 13
I. Xác định yêu cầu 13
1. Phân tích yêu cầu khách hàng 13
2. Phân tích yêu cầu 17
3. Xác định các thực thể và các mối quan hệ giữa chúng 52
4. Xây dựng sơ đồ quan hệ thực thể 58
II. Thiết kế và cài đặt modul 66
III. Các qui ước chung khi cài đặt (Coding Conventions): 93
1. Quy ước khi đặt tên các forms và các điều khiển 93
3. Qui ước khi đặt tên các bảng trong cơ sở dữ liệu ,  các truy vấn 95
IV. Phân công công việc lập trình (Code) 96
D. KẾT THÚC DỰ ÁN 98
I. Kết quả dự án: 98

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: