QUY TRÌNH VẬN HÀNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY CẮT 531 TRẠM 500 kV THƯỜNG TÍN


NỘI DUNG:

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Máy cắt 500kV. 2
1.2 Giới thiệu thiết bị mạch đóng, mạch cắt của máy cắt. 3

II.VẬN HÀNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÓNG MÁY CẮT


2.1 Giới thiệu sơ đồ tổng thể điều khiển đóng máy cắt. 9
2.2 Các điều kiện liên động khi đóng máy cắt. 9
2.3 Thuyết minh sơ đồ mạch đóng máy cắt. 13
2.4 Thao tác đ
óng máy cắt. 18
2.5 Các hư hỏng thường gặp, cách kiểm tra xử lý. 20

III. VẬN HÀNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN CẮT MÁY CẮT

3.1 Giới thiệu sơ đồ tổng thể điều khiển cắt máy cắt. 36
3.2 Các điều kiện liên động khi cắt máy cắt. 36
3.3 Thuyết minh sơ đồ mạch cắt 1. 39
3.4 Thuyết minh sơ đồ mạch cắt 2. 46
3.5 Thao tác cắt máy cắt. 49
3.6 Các hư hỏng th
ường gặp, cách kiểm tra xử lý. 51

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG

4.1 Kiểm tra mạch điều khiển máy cắt trong vận hành. 52
4.2 Yêu cầu trông nom bảo dưỡng. 52

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: