SÁCH - Phân tích định lượng (Nguyễn Thị Thu Vân)


NỘI DUNG:

PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: Đại cương về hóa phân tích
Chương 2: Nhắc lại một số kiến thức cần cho hóa phân tích
Chương 3: Hằng số đặc trưng của các cân bằng hóa học đơn giản trong nước
Chương 4: Hằng số đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nước
Chương 5: Xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp thống kê
PHẦN II - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC
Chương 6: Phương pháp phân tích khối lượng
Chương 7: Phương pháp phân tích thể tích (phương pháp chuẩn độ)

PHẦN III - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGHIỆM
Chương 8: Khái quát về các phương pháp phân tích phổ
Chương 9: Phổ nguyên tử - Phương pháp quang phổ hấp thu và phát xạ nguyên tử
Chương 10: Phổ tử ngoại - Khả kiến
Chương 11: Phổ hồng ngoại và phổ RAMAN
Chương 12: Phổ huỳnh quang và lân quang
Chương 13: Phổ cộng hưởng từ
Chương 14: Phương pháp khối phổ (Phổ khối lượng)
PHẦN IV - CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA
Chương 15: Khái quát về phương pháp phân tích điện hóa
Chương 16: Phương pháp điện khối lượng và đo điện lượng
Chương 17: Phương pháp phân tích dựa vào việc đo thế
Chương 18: Phương pháp phân tích VOLT - AMPERE
PHẦN V - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ
Chương 19: Các vấn đề chung của phương pháp phân tích sắc ký
Chương 20: Giới thiệu một sốphương pháp sắc ký
Chương 21: Phương pháp tách bằng điện di mao quản.​


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: