Tài liệu ôn tập môn Quản lí hành chính công


Câu hỏi 3 điểm

Câu 1 :Các đặc trưng cơ bản của quản lý HCC
- Các đặc trưng cơ bản : + tính lệ thuộc vào chính trị + tính pháp quyền +tính lien tục ,tương đối ổn định và thích ứng +tính chuyên môn hòa và nghề nghiệp cao + tính hệ thống và thức bậc chặt chẽ + tính không vụ lợi + tính nhân đạo
Quản lý HCC của mỗi quốc gia có những đặc trưng riêng căn cứ vào đặc trưng thể chế chính trị ,thể chế nhà nước để tìm ra nét riêng ấy
1.1.Tính lệ thuộc vào chính trị
Vì :

- hệ thống chính trị gồm đảng ,bộ máy nhà nước ,các tổ chức chính trị xã hội .Trong bộ máy nhà nước bao gồm quốc hội ,chính phủ và tòa án ,viện kiểm sát .Vậy HCC là bộ phận cấu thành hệ thống chính trị .
- Do nhà nước nói chung và hệ thống quản lý HCC nói riêng có 2 chức năng :
+ Thứ 1: duy trì trật tự ,lợi ích chung của xã hội
+ thứ 2: bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền
quản lý HCC phục vụ chính trị ,thực hiện những nhiệm vụ chính trị do hệ thống chính trị vạch ra. Phục vụ và thực hiện những nhiệm vụ do cấp trên có thẩm quyền thuộc ngành của mình chỉ đạo. tuy nhiên, việt nam hiện nay, vẫn còn có hiện tượng cơ quan này chỉ đạp cơ quan khác, không cùng hệ thống của mình, dẫn đến giải quyết công việc thiếu thấu đáo, chồng chéo, cuối cùng hậu quả lại không biết quy trách nhiệm cho ai. Một ví dụ điển hình là nhân viên thuế quan bị vướng bởi 2 luật do 2 cơ quan khác nhau ban hành, nhân viên nay đã thực hiện theo một trong 2 luật và đã bị xử lí vi phạm.

Như thế nào : - Quản lý HCC là trung tâm thực thi các quyết định của hệ thống chính trị ,vì vậy hoạt động của quản lý hcc quyết định đến hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị ,không phải phụ thuộc thụ động . tuy nhiên, hiện nay vẫn còn sự trì trệ trong quản lí hành chính công do chính phủ các bộ ngành, nhiều khi chưa thực sự đưa ra những quyết định thiết thực hay cơ quan quản lí hành chính công chưa tổ chức thực hiện cá quyets định của hệ thống chính trị, dẫn đến sự trì trệ trong quản lí hành chính công.
-Tuy lệ thuộc vào chính trị nhưng QLHCC có tính độc lập tương đối về kĩ thuật và nghiệp vụ hành chính ( khoa học tổ chức bộ máy,khoa học quản trị nhân sự ,kĩ thuật xây dựng chương trình ,dự án ,đào tạo cán bộ bằng nguồn ngân sách tại nước ngoài ……..)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: