Ứng dụng etap thiết kế hệ thống nối đất trong trạm biến áp


Hệ thống nối đất là một phần rất quan trọng trong hệ thống điện. Do đó việc tính toán thiết kế chính xác hệ thống nối đất là yêu cầu cần thiết và cấp bách. Tính toán thiết kế hệ thống nối đất ở nước ta từ trước đến nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và chỉ lấy một tiêu chuẩn duy nhất đó là giá trị điện trở của hệ thống nối đất và tính toán thiết kế hệ thống nối đất cũng chủ yếu tính trong mô hình đất đồng nhất.

Khi thiết kế hệ thống nối đất chúng ta phải chắc chắn rằng tất cả những thiết bị được nối đất thì phải đảm bảo an toàn khi tiếp xúc. Điện trở nối đất của hệ thống nối đất có giá trị nhỏ,mà chỉ có xét giá trị điện trở nối đất thì hệ thống nối đất này không đảm bảo an toàn. Mối quan hệ giữa điện trở của hệ thống nối đất và giá trị lớn nhất dòng điện sự cố rất phức tạp. Vì vậy điện trở nối đất của trạm biến áp có giá trị nhỏ cũng có thể nguy hiểm trong khi đó trạm biến áp khác có điện trở nối đất lớn hơn nhưng an toàn.
Bên cạnh đó,tầm quan trọng của việc ứng dụng một phần mềm chuyên dụng có độ tin cậy cao vào học tập,nghiên cứu cũng như ứng dụng vào công việc thực tiễn là rất cần thiết, nhằm thuận tiện hơn trong việc tính toán thiết kế mà vẫn đảm bảo độ chính xác và nhanh chóng.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: