Xây dựng Hệ thống bán sách online trực tuyến


Ngày nay thương mại điện tử đã dần trở lên quen thuộc với người sử dụng bởi nó đã xoá dần mọi khoảng cách giữa người bán và người mua. Thương mại điện tử đã khiến cho việc mua bán giao dịch giữa người với người trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Thay vì phải gặp trực tiếp, mọi hoạt động sẽ diễn ra thông qua Internet.

Các hình thức biết nhiều đến của thương mại điện tử là mua bán sách và nhạc cũng như mua bán đấu giá trong Internet. Thông qua việc Internet bùng nổ vào cuối thập niên 90, cửa hàng trực tuyến ngày càng có tầm quan trọng nhiều hơn. Những người bán hàng trong Internet có lợi thế là họ không cần đến một diện tích bán hàng thật sự mà thông qua các trang Web sử dụng một không gian bán hàng ảo. Các cửa hàng trực tuyến thường không cần đến nhà kho hay chỉ cần đến rất ít, vì thường có thể cung cấp cho khách hàng trực tiếp từ người sản xuất hay có thể đặt hàng theo nhu cầu. Lợi thế do tiết kiệm được các phí tổn cố định này có thể được chuyển tiếp cho khách hàng, đó là việc khách hàng sẽ được giảm chi phi vận chuyển so với cửa hàng sách cố định.

NỘI DUNG:

Phần I: Giới thiệu và Đặt Vấn Đề 4
I.1 Đặt vấn đề 5
I.2 Giới thiệu tổng quan về BookStore 5
I.3 Các nội dung kiến thức cần nghiên cứu 6
I.3.1- Java 6
I.3.2- Servlet, JSP và MVC 6
I.3.3- Kiến thức về XML và XSL 6
I.3.4- Kiến thức vể phân tích thiết kế hướng đối tượng UML 6
I.3.5- Tìm hiểu về thương mại điện tử 6
I.4 Bố cục của bản báo cáo 6
I.5  Lời Cảm Ơn 7
Chương I: Khảo sát bài toán 9
I.1 Các công đoạn của một giao dịch buôn bán trên mạng 9
I.2 Quy trình thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng 10
I.3 Các nghiệp vụ của BookStore 11
Chương II: Phân tích thiết kế 15
II.1 Biểu Đồ Use Case 15
II.1.1 Customer 15
II.1.2 Sellers 19
II.1.3 Stocker 21
II.1.4 Administrator 23
II.2  Mô Hình Thực Thể Liên Kết 25
II.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 25
II.3.1 Khối quản lý sách và thể loại sách 25
II.3.1.1 bảng Categories 26
II.3.1.2 Bảng Books 26
II.3.2 Khối quản lý người sử dụng hệ thống 27
II.3.2.1 Bảng Groups 27
II.3.2.1 Bảng Users 28
II.3.3 Khối quản lý đơn đặt hàng 29
II.3.3.1 Bảng Orders 29
II.3.3.1 Bảng OrderDetails 29
II.4 Cấu trúc của Website 30
II.5 Các thành phần chính trong kiến trúc 31
II.6 Các biểu đồ tương tác(Sequence diagram và Collaboration diagram) 34
II.6.1 Biểu đồ tương tác của use case AddBookToCart 34
II.6.2 Biểu đồ tương tác của use case insertBook 36
II.6.3 Biểu đồ tương tác của use case BookList 37
II.6.4 Biểu đồ tương tác của use case BookSearch 38
II.6.5 Biểu đồ tương tác của use case CustomerList 39
II.6.6 Biểu đồ tương tác của use case deleteBook 40
Chương III  Xây dựng chương trình 41
III.1 Các Modul chính của chương trình 41
III.1.1 Làm thế nào sử dụng hệ thống để đặt hàng? 41
1. Tìm sách 41
2. Đưa sách vào giỏ hàng 43
3. Truy nhập/ đăng nhập 44
4. Gửi đơn đặt hàng cho server 46
5. Cung cấp mã số thẻ tín dụng 46
6. Kiểm tra trạng thái của đơn đặt hàng 46
III.1.2 Quản lý bán hàng(dùng cho Seller) 47
1. Truy nhập 48
2. Duyệt danh sách người mua 48
3. Duyệt danh sách đơn đặt hàng 48
4.  Xem chi tiết đơn đặt hàng 49
5.  Xác nhận trước khi lập hoá đơn 50
6.  In hoá đơn 50
7.  Loại bỏ hoá đơn 50
III.1.3 Quản lý kho sách 51
1. Truy nhập 51
2.  Duyệt danh sách books 51
3.  Đưa thêm sách vào kho 52
4. Thay đổi thông tin của sách 52
5. Xoá sách 52
III.1.4 Quản trị hệ thống 53
1. Truy nhập 53
2. Danh sách users 53
3.  Cập nhật lại thông tin user 53
4. Xoá user 54
III.2 Cài đặt chương trình 55
III.2.1 Yêu cầu của hệ thống BookStore 55
III.2.2 Cài đặt BookStore 55
Chương IV  Phụ lục và  tài liệu tham khảo 56
IV.1  Phụ lục 56
IV.1.1 Ngôn ngữ Java 56
IV.1.2 Servlet/JSP 56
* Những tính năng nổi bật của công nghệ JSP : 57
IV.1.3 Mô hình MVC 59
IV.1.4 XML, XSL 62
IV.1.4.1 XML 62
IV.1.4.2  XSL 62
IV.1.5 UML 63
IV.1.5.1. Giới thiệu về UML 63
IV.1.5.2. Các thành phần của ngôn ngữ UML 63
IV.1.6 Thương Mại Điện Tử 69
IV.1.6.1 Thương mại điện tử là gì ? 69
IV.1.6.2 Các đặc trưng của thương mại điển tử 69
IV.1.6.3 Các hình thức hoạt động chủ yếu của thương mại điện tử 69
IV.1.6.2 Lợi ích của thương mại điện tử 70
IV.2  Tài liệu tham khảo 70

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: