Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và nội dung đường lối đổi mới của Đảng - Những thành tựu và hạn chế của công cuộc đổi mới 1986-1991


Đất nước sau khi được thống nhất hai miền , bước ra khỏi chién tranh đã gặp muôn ngàn khó khăn. Đảng và nhà nước đã quan tâm và đưa ra những biện pháp để khắc phục tình hình , từ Đại hội VI với đường lối đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Đây thật sự là Đại hội của những quyết sách lớn nhằm xoay chuyển tình hình và tạo ra một bước ngoặt cho sự phát triển của đất nước ta. Sau Đại hội VI Đảng ta đã chọn và tập chung chỉ đạo giảI quyết thành công nhiều vấn đề nóng bỏng và cấp bách của đất nước: chống lạm phát, đổi mới công tác tư tưởng và công tác quần chúng trước sự khủng hoảng và sụp đổ của CNXH ở các nước Đông Âu và Liên Xô, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị … nhờ đó đổi mới ở Việt Nam mặc dù diễn ra trong bối cảnh hết sức phức tạp nhưng chúng ta vẫn giữ được sự ổn định về chính trị, kinh tế đạt được những thành tựu quan trọng.Đại hội VI- Đại hội mở đầu công cuộc đổi mới của Việt Nam, là cột mốc mở ra cục diện mới của nước ta trên con đường quá độ lên CNXH. Đất nước  dần ổn định,phat triển và hội nhập quốc tế. Đạt được những thành tựu trong sự nghiệp xay dựng và phát triển đất nước như hiện nay là do đường lối lãnh đạo và quản lí  của Đáng và nhà nước ta .Là một người dân đất Việt tôi rất tự hào về những gì đất nước đã đạt được va không khỏi băn khoăn về nguyên nhân làm nên điều kì diệu đó.Để làm sáng tỏ hơn về những băn khoăn đó và giúp bản thân có cáI nhìn tổng quát về một giai đoạn lịch sử của dân tộc,là lí do em chọn đề tài :Đại hội VI, nội dung và đường lối đổi mới của Đảng, những thành tựu và hạn chế.NỘI DUNG:

Phần mở đầu             
1. Lí do chọn đề ti 2
2. Tình hình nghin cứu vấn đề. 2
3. Mục tiu v nhiệm vụ nghin cứu. 3
4. Cơ sở lí luận v phương php nghin cứu. 4
5. Ý nghĩa luận v thực tiễn của đề ti. 4
Phần nội dung: 5
A. Tình hình đất nước trước đổi mới (1975-1986) 5
B. Đại hội VI v đường lối đổi mới 6
I. Đại hội tồn quốc lần thứ VI. 6
1. Bối cảnh lịch sử. 6
a. Bối cảnh quốc tế. 6
b. Bối cảnh trong nước. 6
2. Diễn biến Đại hội. 7
3. Nội dung Đại hội. 7
4. Ý nghĩa của Đại hội. 11
II.Đường lối đổi mới. 11
1.Nhiệm vụ v mục tiu. 11
a. Nhiệm vụ 11
b. Mục tiu. 12
2. Những giải php cơ bản để thực hiện mục tiu. 13
2.1. Đổi mới cơ cấu kinh tế. 13
2.2. Đổi mới cơ chế  quản lí kinh tế. 13
2.3.Mở rộng v nng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. 18
2.4. Đổi mới chính sch x hội. 19
2.5. Đổi mới chính sch đối ngoại. 19
2.6. Đổi mới cơ chế Đảng lnh đạo, Nh nước quản lí, nhn dn lm chủ. 20
III. Đảng lnh đạo tập chung giải quyết những vấn đề cấp bch, đưa đất
nước vượt qua khĩ khăn, thử thch ginh thắng lợi bước đầu.(1986-1991). 21
1. Tập chung giải quyết những vấn đề cấp bch trn lĩnh vực phn
      phối lưu thơng. 21
2. Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lí trong nơng nghiệp. 22
3. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chính sch kinh tế đối ngoại, từng
     bước ph thế bao vy cấm vận. 23
4. giữ vững sự ổn định về chính trị trước những biến động phức tạp
    của thời cuộc. 23
C.Những thnh tựu v hạn chế của 5 năm đổi mới. 24
1. Những thnh tựu. 24
2. Những hạn chế, yếu km. 27
3. Những bi học kinh nghiệm. 27
Lời kết. 31
Ti liệu tham khảo 32

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: