BÁO CÁO - Nhà máy sản xuất nước trái cây


1) Giới thiệu chủ đầu tư
-
2) Mô tả sơ bộ thông tin dự án
- Tên dự án  : Nhà máy sản xuất nước trái cây
- Địa điểm xây dựng
- Diện tích đầu tư : 20.000 m2
- Quy mô dự án : Công suất sản xuất tối đa 2.835 tấn/năm nước trái cây cô đặc
- Mục đích đầu tư :

         + Chế biến sâu các loại trái cây nhiệt đới của vùng ĐBSCL, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất trái cây.
+ Cung cấp sản phẩm trái cây cô đặc và nước trái cây đóng hộp giấy cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
         + Xây dựng vùng nguyên liệu xung quanh nhà máy, hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chuỗi liên kết khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
+ Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
+ Đạt được mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới 2 dây chuyền chế biến trái cây
         + Dây chuyền cô đặc nước trái cây công suất 5.000 tấn thành phẩm/năm
         + Dây chuyền chế biến và đóng hộp giấy nước trái cây công suất 5.000 tấn thành phẩm / năm

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TÓM TẮT DỰ ÁN 4
1.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3
1.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án 3
CHƯƠNG II: CĂN CỨ ĐẦU TƯ DỰ ÁN 5
2.1. Căn cứ pháp lý 5
    2.2. Nghiên cứu thị trường Error! Bookmark not defined.
2.3.Mục tiêu của dự án 11
2.4.Sự cần thiết đầu tư Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG III: SẢN PHẨM Error! Bookmark not defined.
3.1. Địa điểm đầu tư dự án 6
3.1.1. Vị trí đầu tư 6
3.1.2. Điều kiện tự nhiên 7
3.1.3. Điều kiện kinh tế xã hội 7
3.1.4. Nhân lực 8
3.2. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án 9
3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 9
3.2.2 Đường giao thông 9
3.2.3. Hiện trạng thông tin liên lạc 9
3.2.4. Hiện trạng cấp điện 9
3.2.5. Cấp –Thoát nước 9
3.3. Phương án quản lý – vận hành dự án 12
3.3.1 Cơ cấu sản phẩm sản xuất Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Công suất huy động Error! Bookmark not defined.
        3.3.3. Công nghệ, trang thiết bị Error! Bookmark not defined.
3.4. Nhân sự dự án 12
3.5. Quy mô dự án Error! Bookmark not defined.
3.6. Tiến độ đầu tư Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 14
5.1.Hạng mục xây dựng 14
5.2.Hạng mục máy móc thiết bị 14
5.3.Quy trình công nghệ tại nhà máy 14
CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.0
6.1.Cơ sở lập tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.0
6.2.Nội dung tổng mức đầu tư Error! Bookmark not defined.1
6.2.1.Tài sản cố định Error! Bookmark not defined.1
CHƯƠNG VI: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Error! Bookmark not defined.6
7.1.Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án Error! Bookmark not defined.6
7.2.Phương án vay và hoàn trả nợ Error! Bookmark not defined.6
CHƯƠNG VII: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH Error! Bookmark not defined.7
8.1.Hiệu quả kinh tế - tài chính Error! Bookmark not defined.7
8.1.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán Error! Bookmark not defined.7
8.1.2.Doanh thu từ dự án Error! Bookmark not defined.1
     8.1.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Error! Bookmark not defined.2
8.2.Khả năng trả nợ Error! Bookmark not defined.6
8.3.Hiệu quả kinh tế xã hội Error! Bookmark not defined.7
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN 238

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: