ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢC 2009


Câu 1:IT viết tắt của từ gì?
→ Information Technology
Câu 2:ICT viết tắt của từ gì?
→ Information & Communication Technology
Câu 3:CNTT Y Dược viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ HIT: Health Information Technology
Câu 4:CNTT Dược viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ Pharma IT: PharmaceuticalInformation Technology
Câu 5:CNTT Y viết tắt là gì? Viết đầy đủ là gì?
→ Medical IT: Medical Information Technology
Câu 6: Nêu 3 lĩnh vực nghiên cứu chính của CNTT Dược?
(1) Khám phá thuốc, thiết kế thuốc
(2) Nghiên cứu –phát triển thuốc
(3) Dược bệnh viện & Quản lý dược

Câu 7: Khám phá thuốc mới (CADD), viết đầy đủ bằng tiếng anh là gì?
→Computer –Aided Drugs Discovery hoặc Computer –Assisted Drugs Discovery
Câu 8: Thiết kế thuốc (CADD), viết đầy đủ bằng tiếng anh là gì?
→Computer –Aided Drugs Design
Câu 9: Liên quan định lượng giữa cấu trúc và tác dụng (QSAR), viết đầy đủ tiếng anh là gì?
→QuantitativeStructure –ActivityRelationships
Câu 10:Thiết kế phân tử thuốc (CAMD) viết tắt của cụm từ gì?
→Computer –Aided Molecular Design
Câu 11: Xây dựng công thức với phần mềm thông minh PROFITS là viết tắt của cụm từ gì?
→Product Formulation Using Intelligent Software
Câu 12:Thu thập dữ liệu và kiểm soát có giám sát SCADA viết tắt của cụm từ gì?
→Supervisory Control And Data Acquisition
Câu 13:Tên tiếng anh của Hóa tin học là gì?
→Computational Chemistry
Câu 14: Vi tính hóa nhập đơn thuốc CPOE viết tắt của cụm từ gì?
→Computerized Physician Order Entry

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: