Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp sản xuất sạch hơn cho nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp yến sào Khánh Hòa


NỘI DUNG:

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC.V

DANH MỤC CÁC BẢNG. VI

DANH MỤC CÁC HÌNH. VII

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU.1

1.1 Đặt vấn đề .1

1.2 Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.2

1.3 Nội dung của đề tài nghiên cứu .3

1.4 Giới hạn của đề tài nghiên cứu .3

1.4.1 Phạm vi nghiên cứu .3

1.4.2 Thời gian nghiên cứu .3

1.5 Phương pháp nghiên cứu của đềtài .4CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ NGÀNH SẢN

XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT Ở VIỆT NAM.5

2.1 Tổng quan về sản xuất sạch hơn .5

2.1.1 Khái niệm về sản xuất sạch hơn .5

2.1.2 Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện sản xuất sạch hơn .6

2.1.3 Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn .8

2.1.4 Phân loại các giải pháp sản xuất sạch hơn .9

2.1.5 Lợi ích và rào cản áp dụng sản xuất sạch hơn .11

2.1.5.1 Lợiích .11

2.1.5.2 Ràocản .13

2.1.6 Tình hình áp dụng sản xuất sạch hơn ở Việt Nam và trên Thế giới . 14

2.1.6.1 Trên Thế giới .14

2.1.6.2 Ở Việt Nam .16

2.2 Tổng quan về ngành sản xuất nước giải khát ở ViệtNam.18

2.2.1 Lịch sử về nước giải khát .18

2.2.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .20

2.2.3 Các loại nước giải khát đang được sản xuất và sử dụng tại Việt Nam. 23

2.2.4 Công nghệ, thiết bị sử dụng trong ngành sản xuất nước giải khát ở Việt Nam .23

2.2.5 Những vấn đề môi trường đồng hành với quá trình sản xuất nước giải khát.25

2.2.5.1 Tải lượng và các tác nhân gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động

sản xuất nước giải khát .25

2.2.5.2 Ảnh hưởng đến môi trường .26

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁYVÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN SÀO

KHÁNH HÒA.27

3.1 Khái quát về Nhà máy sản xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa.27

3.1.1 Giới thiệu sơ lược về nhàmáy .27

3.1.2 Vị trí địa lý của nhà máy .27

3.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển củanhà máy .28

3.1.4 Quy mô sản xuất và sản phẩm của nhà máy .28

3.1.4.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy nhân sự củanhà máy .28

3.1.4.2 Sản phẩm, thị trường tiêu thu củanhà máy .30

3.1.5 Quy trình sản xuất và nguyên nhiên vật liệu tiêu thụcủa nhà máy. 31

3.1.5.1 Quy trình sản xuấtnước giải khát nước giải khát cao cấp Yến

Sào Khánh Hòa .31

3.1.5.2 Nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ.33

3.1.5.3 Thiết bị, máy móc sử dụng .35

khát cao cấpYến Sào Khánh Hòa .37

3.2 Hiện trạng môi trường tại nhà máy .37

3.2.1 Nước thải .37

3.2.2 Chất thải rắn .39

3.2.3 Khí thải .40

3.2.4 Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại nhà máy .40

3.2.5 Xác định công đoạn sản xuất có cơ hộithực hiện SXSH.40

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤTCÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP

DỤNG CHO CÔNG ĐOẠN CHẾ BIẾN NƯỚC GIẢI KHÁT CAO CẤP YẾN

SÀO KHÁNH HÒA.41

4.1 Phân tích quy trình công nghệ chế biến nước giải khát cao cấp Yến sào

Khánh Hòa .41

4.1.1 Sơ đồ dòng chi tiết.41

4.1.2 Cân bằng vật chất.42

4.1.3 Định giá dòng thải .43

4.2 Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn .44

4.3 Chọn lựa các giải pháp sản xuất sạch hơn .47

4.3.1 Sàng lọc các giải pháp sản xuất sạch hơn.47

4.3.2 Đánh giá sơ bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn .51

4.4 Phân tích tính khả thi cho cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .55

4.5 Lựa chọn các giải pháp sản xuất sạch hơn để thực hiện.62

4.6 Lập kế hoạch thực hiện sản xuất sạch hơn.66

4.6.1 Thành lập đội sản xuất sạch hơn.66

4.6.2 Nội dung và chương trình đào tạosản xuất sạch hơn tại Nhà máy sản

xuất nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa .66

4.6.3 Kế hoạch thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn đã đề xuất .68

4.7 Dự báo kết quả thực hiện cácgiải pháp sản xuất sạch hơn .72

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.73

5.1 Kết luận .73

5.2 Kiến nghị .73

TÀI LIỆU THAM KHẢO. I

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: