Quy trình kiểm toán bán hàng - thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành kiểm toán nội bộ trên thế giới, kiểm toán nội bộ ở Việt Nam cũng đang dẫn trở thành một hoạt động quen thuộc và đóng vai trò nhất định tại các công ty, Tổng công ty lớn và là một yêu cầu thiết  yếu mà các cơ quan Nhà nước đặt ra đối với các doanh nghiệp.

Từ quyết định 832/TC/QĐ/CĐKT ngày 28 tháng 10 năm 1997 hàng loạt các Tổng công ty thành lập kiểm toán nội bộ, trong đó có Tổng công ty Sông Đà. Đây là yêu cầu khách quan cho việc đảm bảo chất lượng thông tin kinh tế, tài chính của bản thân đơn vị.
Chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa rất to lớn là một bộ phận có liên quan đến rất nhiều chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, là giai đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả của một chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với kiểm toán nội bộ, việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán này sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như sức lực, nâng cao hiệu quả kiểm toán, đưa ra kiến nghị hợp lý cho đơn vị và cung cấp thông tin trung thực về tình hình kinh doanh, tiêu thụ của đơn vị cho Tổng giám đốc. Đối với đơn vị được kiểm toán, sẽ giúp cho Ban lãnh đạo thấy được những sai sót, yếu kém cần khắc phục về kế toán cũng như  quản lý phần hành này, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đối với Nhà nước, để các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, có chính sách hợp lý hơn để phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

NỘI DUNG:

PhầnI: Lí luận chung về kiểm toán nội bộ và kiểm toán chu trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 3
I. Khái quát chung về kiểm toán nội bộ 3
1. Bản chất của kiểm toán nội bộ 3
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán nội bộ 5
3. Loại hình hoạt động của kiểm toán nội bộ 5
II. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 7
1. Nội dung kiểm toán bán hàng- thu tiền 7
1.1. Chức năng của chu trình bán hàng- thu tiền 7
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng- thu tiền 9
1.3. Mục tiêu kiểm toán bán hàng- thu tiền 12
2. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền 13
2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 13
2.2. Thực hiện kiểm toán 18
2.2.1. Kiểm soát nội bộ và trắc nghiệm đạt yêu cầu đối với chu trình bán hàng- thu tiền 18
2.2.1.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng…………………………………………...18
2.2.1.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền…………………………………………….21
2.2.2. Phân tích và đánh giá tổng quát 22
2.2.3. Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình bán hàng- thu tiền 23
2.2.3.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng…………………………………………...23
2.2.3.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền…………………………………………….25
2.2.4. Kiểm toán nợ phải thu khách hàng 26
2.3. Kết thúc kiểm toán 31
2.3.1. Chuẩn bị lập báo cáo kiểm toán 31
2.3.2. Lập báo cáo kiểm toán 34
Phần II: Thực tế kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các đơn vị hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà 36
I. Đặc điểm của Tổng công ty Sông Đà 36
1. Quá trình hình thành và phát triển 36
2. Cơ cấu tổ chức 37
3. Kiểm  toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà 38
3.1. Đặc điểm chung 38
3.2. Quy trình kiểm toán 41
3.2.1. Đặc điểm của các đơn vị hạch toán độc lập ảnh hưởng đến kiểm toán………...41
3.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán 42
3.2.3. Thực hiện kiểm toán 42
3.2.4. Kết thúc kiểm toán 42
II. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần và cung ứng NLQT&TM Sông Đà, Trung tâm NC&ƯD KHCN Sông Đà 43
1. Lập kế hoạch kiểm toán 43
2. Thực hiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền 47
2.1. Đối với Trung tâm NC&ƯD KHCN Sông Đà 48
2.1.1. Kiểm toán khoản mục Doanh thu 48
2.1.2. Kiểm toán khoản mục Phải thu khách hàng 56
2.2. Đối với Công ty cổ phần và cung ứng NLQT&TM Sông Đà 67
2.2.1. Đối với khoản mục Doanh thu bán hàng 67
2.2.2. Đối với khoản mục Phải thu khách hàng 72
3. Kết thúc kiểm toán 75
Phần III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền của kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà 79
1. Đánh giá công tác kiểm toán nội bộ nói chung và kiểm toán quy trình bán hàng- thu tiền nói riêng tại Tổng công ty Sông Đà 79
1.1. Tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ 79
1.2. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền 80
2. Sự cần thiết phải hoàn thiện 84
2.1. Kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Sông Đà 84
2.2. Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền 85
3. Giải pháp và phương hướng hoàn thiện 86
3.1. Kiến nghị 86
3.2. Điều kiện thực hiện kiến nghị 90
KẾT LUẬN……….……93

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: