SLIDE BÁO CÁO - Hydrocarbon Terpenic và dẫn chất


Hydrocarbon terpenic (terpen) là những hydrocarbon chưa no, có công thức chung là (C5H8)n (n = 2, 3, 4, 6, 8…n)
Có thể nhận xét là tất cả các terpen đều có quan hệ họ hang, mặc dù có sự khác nhau bề ngoài về cấu trúc khá rõ rang. Theo quy tắc isoprene, terpen có thể xem như nảy sinh từ sự “cộng hợp đầu – đuôi” của các đơn vị isoprene (C5H8):LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: