SLIDE BÁO CÁO - Mạch Đa Hài Đơn Ổn Dùng Trasistor


Đề Tài:

Thiết kế mạch dao động đa hài đơn ổn dùng dùng transistor có độ rộng xung 100ms? Xung kích lấy từ mạch phát hiện cạnh xuống? Khảo sát tín hiệu xung ra khi ta thay đổi nguồn cung cấp 5V, 9V, 12V?


Thiết kế mạch tạo dao động đa hài đơn ổn dùng transistor
Thiết kế mạch xung kích phát hiện cạnh xuống
Tín hiệu ngõ ra có độ rộng xung 100ms.
Khảo sát tín hiệu xung ra khi thay đổi nguồn cung cấp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: