Tính toán và thiết kế hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller cho Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank


NỘI DUNG:

CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH, CHỌN PHƢƠNG ÁN VÀ THÔNG SỐ
THIẾT KẾ 3
1.1. TỔNG QUAN 3
1.1.1. Sự hình thành và phát triển của kỹ thuật điều hòa không khí 3
1.1.2. Mục đích – ý nghĩa của điều hòa không khí 3
1.2. KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH 5
1.2.1. Giới thiệu công trình 5
1.2.2. Xây dựng bản vẽ kiến trúc trên phần mềm Autodesk Revit Mep 10
a. Sơ lƣợt về phần mềm Autodesk Revit Mep 10
b. Một số thuật ngữ 11
c. Giao diện của Revit Mep 2014 12
d. Các bƣớc xây dựng bản vẽ kiến trúc 13
1.3. CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 19
1.3.1. Phân tích đặc điểm của các hệ thống điều hòa không khí hiện nay 19
1.3.1.1. Hệ thống điều hòa cục bộ 19
a. Máy điều hòa cửa sổ 19
b. Máy điều hòa tách 20

1.3.1.2. Hệ thống điều hòa tổ hợp gọn 21
a. Máy điều hòa nguyên cụm 21
b. Máy điều hòa VRV 22
1.3.1.3. Hệ thống điều hòa trung tâm nƣớc 24
a. Khái quát 24
b. Các phƣơng pháp điều chỉnh lƣu lƣợng nƣớc lạnh trong hệ thống 27
1.3.2. Chọn phƣơng án thiết kế 36
1.4. CHỌN CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ 37
1.4.1. Chọn cấp điều hòa 37
1.4.2. Thông số tính toán trong nhà 38
1.4.3. Thông số tính toán ngoài trời 38
1.4.4. Độ ồn 39
1.4.5. Gió tƣơi và hệ số thay đổi không khí 39
1.4.6. Vận tốc gió 40
CHƢƠNG 2: TÍNH NHIỆT ẨM CHO CÔNG TRÌNH 41
2.1. TÍNH TOÁN THEO PHƢƠNG PHÁP CARRIER 41
2.1.1. Nhiệt hiện bức xạ qua kính Q
2.2 TÍNH TOÁN TẢI NHIỆT BẰNG PHẦN MỀM REVIT MEP 2014 55
2.3 TÍNH TOÁN VÀ THÀNH LẬP SƠ ĐỒ ĐHKK 61
2.3.1. Sơ đồ nguyên lý 62
2.3.2. Biểu diễn trạng thái của không khí trên đồ thị t-d 63
2.3.3. Hệ số nhiệt hiện và cách xác định chúng 64
CHƢƠNG 3: TÍNH CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÕA
KHÔNG KHÍ 70
3.1 PHÂN TÍCH CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ CHO CÔNG TRÌNH 70
3.2 YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ 71
3.3 CHỌN MÁY VÀ THIẾT BỊ 71
3.3.1 Chọn FCU 72
3.3.2 Chọn máy lạnh trung tâm 73
3.3.3 Chọn tháp giải nhiệt 74
CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG DẪN NƢỚC LẠNH,
NƢỚC GIẢI NHIỆT VÀ ĐƢỜNG ỐNG GIÓ 76
4.1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG DẪN NƢỚC LẠNH 76
4.1.1. Phƣơng pháp thiết kế đƣờng ống nƣớc 76
4.1.2. Lựa chọn hệ thống đƣờng ống 76
4.1.3. Tính toán đƣờng kính ống 78
4.1.4. Tính tổn thất áp suất đƣờng ống nƣớc 79
4.1.4.1. Tính toán tổn thất áp suất trên đƣờng ống cấp 80
a. Tính tổn thất ma sát đƣờng ống nƣớc cấp 80
b. Tính tổn thất áp suất cục bộ đƣờng ống cấp 80
4.1.4.2. Tính toán tổn thất áp suất trên đƣờng ống hồi 82
4.1.4.3. Tính toán đƣờng ống bypass 82
4.1.4.4. Hệ thống đƣờng ống nƣớc ngƣng 83
4.1.5. Chọn bơm nƣớc lạnh 84
4.1.6. Chọn bình giãn nở 85
4.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG DẪN NƢỚC GIẢI NHIỆT
88
4.2.1. Tính tổn thất áp suất và chọn đƣờng kính ống nƣớc giải nhiệt 88
4.2.2. Chọn bơm nƣớc giải nhiệt 89
4.3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỐNG NƢỚC DÙNG PHẦN MỀM REVIT MEP 2014 . 90
4.3.1. Giới thiệu về hệ thống đƣờng ống nƣớc trong Revit Mep 2014 90
4.3.2. Thiết kế đƣờng ống nƣớc bằng Revit Mep 2014 90
4.3.3. Chức năng tự động tính toán kích thƣớc đƣờng ống nƣớc 94
4.4. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG GIÓ 95
4.4.1. Khái niệm và mục đích của thông gió 95
a. Khái niệm 95
b. Mục đích của việc thông gió 95
4.4.2. Các biện pháp thông gió 95
a. Thông gió tự nhiên 96
b. Thông gió cƣỡng bức 96
4.4.3. Phƣơng pháp tính thiết kế đƣờng ống gió 97
4.4.4. Tính toán thiết kế hệ thống đƣờng ống gió 99
4.4.4.1. Tính toán thông gió cho phòng vệ sinh và tầng hầm 99
a. Tính tổn thất áp suất và chọn kích thƣớc đƣờng ống gió thải 100
b. Tính chọn quạt hút 101
4.4.4.2. Tính toán thiết kế đƣờng ống cấp gió tƣơi 102
a. Tính toán đƣờng kính ống và tổn thất áp suất đƣờng ống gió cấp 103
b. Chọn quạt cấp gió tƣơi cho các tầng 105
4.4.4.3. Tính toán thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang 108
a. Mục tiêu chính của hệ thống tăng áp cầu thang 108
b. Nguyên lý của hệ thống tăng áp cầu thang 109
c. Cơ sở lý thuyết để tính toán hệ thống tăng áp cầu thang 109
d. Tính toán thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang 111
d.1 Nguyên tắc khi thiết kế 111
d.2. Các thành phần cơ bản của hệ thống tăng áp 111
d.3. Các thiết lập ban đầu 111
d.4. Tính toán lƣợng khí cấp 112
d.4.1. Xác định diện tích giới hạn rò rỉ AE113
d.4.2. Tính lƣu lƣợng không khí cần thiết để duy trì tiêu chuẩn áp suất 116
e. Tính cột áp của quạt 116
f. Chọn quạt tăng áp cầu thang 119
4.5. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ỐNG GIÓ BẰNG PHẦN MỀM REVIT
MEP 2014 121
CHƢƠNG 5: TRANG BỊ TỰ ĐỘNG HÓA 125
5.1. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 125
5.1.1. Phụ tải điện của hệ thống điều hòa không khí 125
5.1.2. Một số vấn đề cần lƣu ý khi thiết kế 125
5.1.3. Phân tích lựa chọn phƣơng án thiết kế 126
5.1.3.1. Phƣơng án đi dây 126
5.1.3.2. Lựa chọn phân bố các tủ điện 128
a. Phƣơng pháp chọn dây 128
b. Phƣơng pháp chọn aptomat (CB) 130
c. Phƣơng pháp chọn Contactor và relay nhiệt 131
5.1.5. Chọn dây dẫn và CB 133
5.1.6. Chọn contactor 135
5.1.7. Bảo vệ nối đất 135
5.1.7.1. Giới thiệu và chọn hệ thống nối đất 135
a. Hệ thống nối đất TT (trung tính nối đất) 135
b. Hệ thống nối đất TN 136
c. Hệ thống nối đất IT 137
5.1.7.2. Các hình thức nối đất 139
5.2 TRANG BỊ TỰ ĐỘNG HÓA CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ 140
5.2.1. Giới thiệu 140
5.2.2.Tự động hóa cụm Chiller 140
5.2.3. Điều khiển van By-pass 143
5.2.4. Tự động hóa cụm Tháp giải nhiệt 145
5.2.5. Tự động hóa các FCU 146
CHƢƠNG 6: THUYẾT MINH LẮP ĐẶT, QUI TRÌNH THỬ KÍN VÀ VẬN HÀNH HỆ
THỐNG ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ 148
6.1 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 148
6.1.1. Thi công lắp đặt đƣờng ống nƣớc lạnh 148
6.1.2. Thi công lắp đặt đƣờng ống nƣớc ngƣng 149
6.1.3. Thi công lắp đặt ống gió 150
6.1.4. Thi công lắp đặt các FCU 151
6.1.5. Thi công lắp đặt cụm Chiller 152
6.1.6. Thi công lắp đặt bơm nƣớc và quạt gió 153
6.2. CÔNG TÁC THỬ BỀN THỬ KÍN VÀ CHẠY THỬ HỆ THỐNG 154
6.2.1. Thử bền, thử kín đƣờng ống nƣớc 154
6.2.2. Kiểm tra độ bền, độ kín và lƣu lƣợng đƣờng ống gió 154
6.2.3. Chạy thử hệ thống 155
6.3. CÔNG TÁC VẬN HÀNH 155
6.4. CÔNG TÁC SỬA CHỮA VÀ BẢO DƢỠNG 157
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 158
KẾT LUẬN 158
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 158
TÀI LIỆU THAM KHẢO 160
PHỤ LỤC 1. CÁC SỐ LIỆU TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT ẨM VÀ BẢNG CHỌN
FCU CHO CÔNG TRÌNH 161
PHỤ LỤC 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐƢỜNG ỐNG GIÓ VÀ ĐƢỜNG
ỐNG DẪN NƢỚC LẠNH 177
PHỤ LỤC 3. (Các bản vẽ)
PHỤ LỤC 4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ TRÊN PHẦN MỀM
REVIT MEP 2014 225

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: