Xây dựng mô hình du lịch homestay ở tỉnh Hậu Giang


NỘI DUNG:

CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU . . . . . . . . . . . . .1

1.1 ĐẶTVẤN ĐỀNGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . 1

1.1.1Sựcần thiếtcủa đề tài: . . . . . . . . . . . . 1

1.1.2CănCứ KhoaHọc Và Thực Tiễn . . . . . . . . . . 2

1.2MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1Mục tiêu chung . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.2Mục tiêucụ thể: . . . . . . . . . . . . . . 3


1.3 CÁC GIẢ THUYẾTCẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂUHỎINGHIÊN CỨU . 4

1.3.1Các Giả ThuyếtCầnKiểm Định . . . . . . . . . . 4

1.3.2 CâuHỏiNghiênCứu . . . . . . . . . . . . 4

1.4 PHẠM VINGHIÊN CÚU: . . . . . . . . . . . . 5

1.4.1Về không gian:tỉnhHậuGiang . . . . . . . . . . 5

1.4.2Về thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4.3 Đốitượng nghiêncứu: . . . . . . . . . . . . 5

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU. . 6

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1. Mô HìnhNghiênCứu . . . . . . . . . . . . 6

2.1.2 Các KháiNiệm . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU. . . . . . . . . . 11

2.2.1. Phương Pháp Thu ThậpSố Liệu . . . . . . . . . . 11

2.2.2. Phương Pháp Phân TíchSố Liệu . . . . . . . . . . 12

CHƯƠNG 3: DULỊCHHẬU GIANG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU

LỊCH TRONGNHỮNGNĂMGẦN ĐÂY . . . . . . . . . 15

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ TÀINGUYÊN DULỊCH . . . . . 15

3.1.1. Điều kiệntự nhiên. . . . . . . . . . . . . 15

3.1.3Hệ thốngdịchvụ xãhội . . . . . . . . . . . . 21

3.2. ĐIỀU KIỆN KINHTẾ - XÃHỘI . . . . . . . . . . 22

3.2.1. Điều kiện kinhtế xãhội . . . . . . . . . . . . 22

3.2.2 Nguồn nhânlực . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG NHỮNG NĂMGẦN

ĐÂY (2004 - 2007) . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3.1 Khách dulịch . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3.2 Doanh thu và GDP dulịch . . . . . . . . . . . 27

3.3.2.4.Cơsởvật chấtkỹ thuật dulịch . . . . . . . . . . 33

3.4. TÀINGUYÊN DULỊCH. . . . . . . . . . . . 37

3.4.1.Dulịch sinh thái, miệtvườn . . . . . . . . . . . 37

3.4.2. Các di tíchlịchsửvăn hoá . . . . . . . . . . . 41

3.4.3.Nghề thủ công truy ền thống . . . . . . . . . . . 45

3.4.4.Lễhội . . . . . . . . . . . . . . . . 46

CHƠNG 4 : XÂYDỰNG MÔ HÌNH DULỊCH HOMESTAY ỞHẬU

GIANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1. CÁCCƠSỞCĂN CỨ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY Ở

TỈNHHẬU GIANG. . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1.1 Nhucầu đi dulịchcủa du khách . . . . . . . . . . 47

4.1.2 Tình hình đi dulịchcủa du khách. . . . . . . . . . 52

4.2 ĐÁNH GIÁMỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH

HẬUGIANG. . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2.1 Đánh giá chungvề dulịchHậu Giang . . . . . . . . 54

4.2.2 Cácy ếutố đánh giávề dulịch HâuGiang. . . . . . . . 56

4.3 MÔ HÌNH DU LỊCHHOMESTAY ỞHẬU GIANG . . . . . . 59

4.3.1Vềvận chuyển: . . . . . . . . . . . . . . 59

4.3.2 Điều kiệnvề tài nguy ên dulịch: . . . . . . . . . . 61

4.3.3Cơsởvật chất-kỹ thuật phụcvụ cholưu trú: . . . . . . . 64

4.3.4Cơsởvật chấtkỹ thuật phụcvụ ănuống: . . . . . . . . 64

4.3.5Cơsở phụcvụ vui chơi, giải trí: . . . . . . . . . . 66

4.3.6 Cácdịchvụ phụcvụ du khách: . . . . . . . . . . 66

CHƠNG 5: GIẢI PHÁP XÂYDỰNG MÔHÌNH DULỊCH HOMESTAY

ỞTỈNHHẬU GIANG. . . . . . . . . . . . . . . 68

5.1 ĐỊNHHƯỚNG VÀ CĂNCỨ PHÁT TRIỂN DU LỊCHHẬU GIANG. . 68

5.2 CÁC GIẢI PHÁPXÂY DỰNG MÔ HÌNH HOMESTAY ỞHẬU GIANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2.1 Các giải pháp góp phần xây dựng mô hình homestay của các chủ nhà

vườn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2.2 Các giải pháp xây dựng mô hình homestay của ngành dulịch. . . . 72

CHƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . . . . . . . . 75

6.1KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2KIẾN NGHỊ . . . . . . . . . . . . . . . . 76

LINK DOWNLOAD


NỘI DUNG:

CHƯƠNG1: GIỚI THIỆU . . . . . . . . . . . . .1

1.1 ĐẶTVẤN ĐỀNGHIÊN CỨU . . . . . . . . . . . 1

1.1.1Sựcần thiếtcủa đề tài: . . . . . . . . . . . . 1

1.1.2CănCứ KhoaHọc Và Thực Tiễn . . . . . . . . . . 2

1.2MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU . . . . . . . . . . . . 3

1.2.1Mục tiêu chung . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2.2Mục tiêucụ thể: . . . . . . . . . . . . . . 3


1.3 CÁC GIẢ THUYẾTCẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂUHỎINGHIÊN CỨU . 4

1.3.1Các Giả ThuyếtCầnKiểm Định . . . . . . . . . . 4

1.3.2 CâuHỏiNghiênCứu . . . . . . . . . . . . 4

1.4 PHẠM VINGHIÊN CÚU: . . . . . . . . . . . . 5

1.4.1Về không gian:tỉnhHậuGiang . . . . . . . . . . 5

1.4.2Về thời gian: . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4.3 Đốitượng nghiêncứu: . . . . . . . . . . . . 5

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU. . 6

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . . . . . . . . . . . . 6

2.1.1. Mô HìnhNghiênCứu . . . . . . . . . . . . 6

2.1.2 Các KháiNiệm . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2. PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU. . . . . . . . . . 11

2.2.1. Phương Pháp Thu ThậpSố Liệu . . . . . . . . . . 11

2.2.2. Phương Pháp Phân TíchSố Liệu . . . . . . . . . . 12

CHƯƠNG 3: DULỊCHHẬU GIANG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DU

LỊCH TRONGNHỮNGNĂMGẦN ĐÂY . . . . . . . . . 15

3.1. ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ TÀINGUYÊN DULỊCH . . . . . 15

3.1.1. Điều kiệntự nhiên. . . . . . . . . . . . . 15

3.1.3Hệ thốngdịchvụ xãhội . . . . . . . . . . . . 21

3.2. ĐIỀU KIỆN KINHTẾ - XÃHỘI . . . . . . . . . . 22

3.2.1. Điều kiện kinhtế xãhội . . . . . . . . . . . . 22

3.2.2 Nguồn nhânlực . . . . . . . . . . . . . . 25

3.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG NHỮNG NĂMGẦN

ĐÂY (2004 - 2007) . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3.1 Khách dulịch . . . . . . . . . . . . . . 26

3.3.2 Doanh thu và GDP dulịch . . . . . . . . . . . 27

3.3.2.4.Cơsởvật chấtkỹ thuật dulịch . . . . . . . . . . 33

3.4. TÀINGUYÊN DULỊCH. . . . . . . . . . . . 37

3.4.1.Dulịch sinh thái, miệtvườn . . . . . . . . . . . 37

3.4.2. Các di tíchlịchsửvăn hoá . . . . . . . . . . . 41

3.4.3.Nghề thủ công truy ền thống . . . . . . . . . . . 45

3.4.4.Lễhội . . . . . . . . . . . . . . . . 46

CHƠNG 4 : XÂYDỰNG MÔ HÌNH DULỊCH HOMESTAY ỞHẬU

GIANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1. CÁCCƠSỞCĂN CỨ ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH HOMESTAY Ở

TỈNHHẬU GIANG. . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1.1 Nhucầu đi dulịchcủa du khách . . . . . . . . . . 47

4.1.2 Tình hình đi dulịchcủa du khách. . . . . . . . . . 52

4.2 ĐÁNH GIÁMỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH

HẬUGIANG. . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4.2.1 Đánh giá chungvề dulịchHậu Giang . . . . . . . . 54

4.2.2 Cácy ếutố đánh giávề dulịch HâuGiang. . . . . . . . 56

4.3 MÔ HÌNH DU LỊCHHOMESTAY ỞHẬU GIANG . . . . . . 59

4.3.1Vềvận chuyển: . . . . . . . . . . . . . . 59

4.3.2 Điều kiệnvề tài nguy ên dulịch: . . . . . . . . . . 61

4.3.3Cơsởvật chất-kỹ thuật phụcvụ cholưu trú: . . . . . . . 64

4.3.4Cơsởvật chấtkỹ thuật phụcvụ ănuống: . . . . . . . . 64

4.3.5Cơsở phụcvụ vui chơi, giải trí: . . . . . . . . . . 66

4.3.6 Cácdịchvụ phụcvụ du khách: . . . . . . . . . . 66

CHƠNG 5: GIẢI PHÁP XÂYDỰNG MÔHÌNH DULỊCH HOMESTAY

ỞTỈNHHẬU GIANG. . . . . . . . . . . . . . . 68

5.1 ĐỊNHHƯỚNG VÀ CĂNCỨ PHÁT TRIỂN DU LỊCHHẬU GIANG. . 68

5.2 CÁC GIẢI PHÁPXÂY DỰNG MÔ HÌNH HOMESTAY ỞHẬU GIANG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2.1 Các giải pháp góp phần xây dựng mô hình homestay của các chủ nhà

vườn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.2.2 Các giải pháp xây dựng mô hình homestay của ngành dulịch. . . . 72

CHƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . . . . . . . . 75

6.1KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.2KIẾN NGHỊ . . . . . . . . . . . . . . . . 76

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: