Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa trung quốc trên truyền hình tới giới trẻ việt nam


Trong thời đại toàn cầu hóa, Trung Quốc cũng như các nước khác đang dành nhiều mối quan tâm đối với "sức mạnh mềm văn hóa" nhằm nâng cao vị thế quốc tế và tăng cường ảnh hưởng của quốc gia mình trên toàn cầu. Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt chính sách để thúc đẩy sự phát triển của "sức mạnh mềm văn hóa" như thành lập Học viện Khổng Tử, giảm phí du học cho sinh viên nước ngoài và xuất khẩu văn hóa truyền hình điện ảnh... Trong đó, xuất khẩu văn hóa truyền hình đã trở thành một ngành mang tính toàn cầu và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Các chương trình truyền hình Trung Quốc đã được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tại Việt Nam, các loại phim và chương trình giải trí của Trung Quốc trên truyền hình cũng phát triển rất mạnh mẽ. Từ những năm 90 của thế kỷ 20 đến nay, phim truyền hình Trung Quốc là một trong những thể loại phim được yêu thích của người Việt Nam. Hàng loạt các bộ phim truyền hình Trung Quốc đã tạo ra những cơn sốt cho khán giả Việt Nam, đặc biệt là khán giả trẻ.NỘI DUNG:

1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................. 1
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề....................................................................................2
3. Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................. 7
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................8
5. Phương pháp nghiên cứu:.....................................................................................8
6. Cấu trúc luận văn..................................................................................................9
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN............................................................................. 10
1.1. Một số khái niệm............................................................................................. 10
1.1.1. Giới trẻ......................................................................................................10
1.1.2. Truyền hình............................................................................................... 11
1.1.3. Phim truyền hình...................................................................................... 12
1.1.4. Sức mạnh mềm văn hóa............................................................................13
1.2. Làn sóng văn hóa Trung Quốc........................................................................ 16
1.3. Vai trò của truyền hình trong việc truyền bá văn hóa và góp phần gia tăng sức
mạnh mềm của nhà nước........................................................................................20
Tiểu kết Chương 1.................................................................................................. 23
CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA TRUYỀN
HÌNH TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM............................................................... 24
2.1. Quá trình phát triển của truyền hình Trung Quốc tại Việt Nam..................... 24
2.1.1. Giai đoạn giao lưu văn hóa (từ 1991 - 1999)..........................................25
2.1.2. Giai đoạn thương mại hóa (từ năm 2000 đến nay )................................ 28
2.2. Tình hình phát triển của truyền hình Trung Quốc tại Việt Nam.....................33
2.3. Những thuận lợi và khó khăn của các chương trình truyền hình Trung Quốc
tại Việt Nam............................................................................................................ 35
2.3.1. Thuận lợi:................................................................................................. 35
2.3.2. Khó khăn:................................................................................................. 38
Tiểu kết Chương 2.................................................................................................. 40
CHƯƠNG 3: SỰ TIẾP NHẬN CỦA LÀN SÓNG VĂN HÓA TRUNG QUỐC
TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI GIỚI TRẺ
VIỆT NAM................................................................................................................ 42
3.1. Sự tiếp nhận của làn sóng văn hóa Trung Quốc trên truyền hình trong giới trẻ
Việt Nam................................................................................................................. 42
3.1.1. Thói quan xem truyền hình của giới trẻ Việt Nam...................................42
3.1.2. Các thể loại chương trình truyền hình Trung Quốc được giới trẻ Việt
Nam yêu thích..................................................................................................... 47
3.1.3. Các thể loại phim truyền hình Trung Quốc được giới trẻ Việt Nam yêu
thích.....................................................................................................................52
3.1.4. Sự tiếp nhận các sản phẩm văn hóa Trung Quốc trong giới trẻ Việt Nam58
3.2. Những tác động của làn sóng văn hóa Trung Quốc trên truyền hình tới giói
trẻ Việt Nam............................................................................................................63
3.2.1. Những ảnh hưởng tích cực:......................................................................64
3.2.2.Những ảnh hưởng tiêu cực........................................................................73
Tiểu kết Chương 3.................................................................................................. 78
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NHỮNG ẢNH
HƯỞNG TIÊU CỰC VÀ PHÁT TRIỂN GIAO LƯU VĂN HÓA TRUYỀN
HÌNH GIỮA HAI NƯỚC........................................................................................ 80
4.1. Một số giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng văn
hóa Trung Quốc trên truyền hình tới giới trẻ Việt Nam.........................................80
4.1.1. Tăng cường quản lý của các cơ quan chức năng về sản phẩm truyền
hình Trung Quốc................................................................................................. 80
4.1.2. Phát huy vai trò định hướng của các đài truyền hình đối với làn sóng
văn hóa Trung Quốc........................................................................................... 82
4.1.3. Nâng cao trách nhiệm của gia đình đối với việc trang bị kiến thức cho
giới trẻ.................................................................................................................83
4.2. Một vài ý kiến để phát triển giao lưu văn hóa truyền hình giữa hai nước..... 84
Tiểu kết Chương 4.................................................................................................. 88
KẾT LUẬN................................................................................................................89
PHỤ LỤC...................................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................97

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: