Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN)


Vissan được khởi công xây dựng từ ngày 20/11/1971. Ngày 18/5/1974, Lò Sát Sinh Tân Tiến (tiền thân của công ty Vissan) chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ chính là giết mổ, cung cấp thịt và được coi là nhà máy có quy mô lớn và hiện đại nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Ngày 16/3/1976, Lò Sát Sinh Tân Tiến chuyển thành Công ty Thực phẩm 1 và đến năm 1989 đổi tên thành Công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản.NỘI DUNG:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THỰC TẬP 1
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1
1.2 Sơ đồ tổ chức nhân sự 3
1.3 Địa điểm xây dựng 3
1.4 Một số sản phẩm của công ty 3
1.5 An toàn lao động 6
1.6 Xử lý chất thải 6
1.7 Vệ sinh công nghiệp 7
Chương 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 8
2.1 Sơ đồ quy trình công nghệ 8
2.2 Thuyết minh quy trình 9
2.2.1   Nguyên liệu 9
2.2.2   Cưa thịt 10
2.2.3   Rã đông 10
2.2.4   Ướp-Massage 12
2.2.5   Vô hộp 13
2.2.6   Rót dịch 14
2.2.7   Ghép nắp 15
2.2.8   Tiệt trùng 18
2.2.9   Bảo ôn 24
2.2.10 Hoàn thiện 27
Chương 3: SẢN PHẨM 29
3.1 Chỉ tiêu sản phẩm 29
3.2 Mô tả sản phẩm 31
Chương 4: NHẬN XÉT 32

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: