Kỹ thuật truyền dòng dữ liệu và ứng dụng trong truyền thông dữ liệu video audio


Tìm hiểu chung về mô hình và kỹ thuật truyền dòng dữ liệu (Data Streaming) –Hoàng Hữu Hợi.
Khảo sát các công nghệ triển khai kỹ thuật “Data Streaming” hiện nay trong các ứng dụng truyền thông dữ liệu video-audio – Nguyễn Văn Phương.
Tìm hiểu giao thức RTMP (Real Time Message Protocol) – Phạm Minh Hiếu
Hoạt động của RTMP trong Video streaming  - Trương Văn Tam
Sự khác nhau về kỹ thuật truyền dòng dùng RTMP với kỹ thuật truyền dòng dùng RTP – Nguyễn Trung Hiếu.NỘI DUNG:

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÔ HÌNH VÀ KỸ THUẬT TRUYỀN DÒNG DỮ LIỆU……………………………………………………………………………4
1. Khái niệm 4
2. Kỹ thuật truyền dòng (Data Streaming): 4
3. Nguyên tắc truyền dòng 4
II. KHẢO SÁT CÔNG NGHỆ TRIỂN KHAI KỸ THUẬT “DATA STREAMING” HIỆN NAY TRONG CÁC ỨNG DỤNG TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU VIDEO – AUDIO……………………………………………………………7
1. Data Streaming được sử dụng trong giao thức RSTP 8
2. Data streaming còn được sử dụng trong giao thức thời gian thực RTP/RTCP .8
3. Data streaming còn dùng trong sử dụng giao thức RTMP (Real Time Message Protocol)   ………………………………………………………………8
III. GIAO THỨC RTMP (REAL TIME MESSAGING PROTOCOL)……9
2. Các chế độ hoạt động của RTMP…………………………………….9
3. Cấu trúc gói tin … .10
4. Quá trình bắt tay 10
5. Tiêu đề RTMP 11
6. Truyền tải nhiều đối tượng AMF trên cùng một kết nối 13
IV. HOẠT ĐỘNG CỦA RTMP TRONG VIDEO STREAMING……….16
   1. Tìm hiểu RTMP trong ứng dụng Flash Video………………………16
   2. Phân tích ứng dụng………………………………………………….16
V. GIAO THỨC RTP VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA RTP VÀ RTMP…18
1. Vai trò của RTP 18
2. Khuôn dạng gói RTP 19
3. So sánh giữa RTP và RTMP 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………..22

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: