LUẬN văn LUẬT tư PHÁP DI CHÚC MIỆNG TRONG bộ LUẬT dân sự VIỆT NAM HIỆN HÀNH


Trong bất kỳ chế độ xã hội có giai cấp nào, vấn đề thừa kế cũng có vị trí quan trọng trong các chế định pháp luật, là hình thức pháp lý chủ yếu để bảo vệ các quyền của công dân. Chính vì vậy, thừa kế đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối với đời sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội. Mỗi nhà nước dù có các xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi thừa kế là một quyền cơ bản của công dân và được ghi nhận trong Hiến pháp.NỘI DUNG:

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DI CHÚC MIỆNG ..........................................4
1.1. Vài nét về thừa kế và quyền thừa kế .......................................................................4
1.1.1. Khái niệm về thừa kế ...........................................................................................4
1.1.2. Khái niệm về quyền thừa kế .................................................................................5
1.1.2.1. Quyền thừa kế về phương diện khách quan ...................................................6
1.1.2.2. Quyền thừa kế về phương diện chủ quan.......................................................6
1.2. Khái niệm di chúc và thừa kế theo di chúc ............................................................9
1.2.1. Khái niệm di chúc................................................................................................9
1.2.2. Khái niệm thừa kế theo di chúc..................................................................................11
1.3. Di chúc miệng và đặc điểm của di chúc miệng .....................................................12
1.3.1. Khái niệm về di chúc miệng ...............................................................................12
1.3.2. Đặc điểm của di chúc miệng..............................................................................12
1.3.3. So sánh giữa di chúc miệng và di chúc bằng văn bản ........................................13
1.3.3.1. Giống nhau .................................................................................................13
1.3.3.2. Khác nhau...................................................................................................14
1.4. Tiến trình phát triển của những quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc
nói chung và di chúc miệng nói riêng ở Việt Nam.......................................................17
1.4.1. Giai đoạn trước năm 1945.................................................................................17
1.4.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước ngày có Pháp lệnh thừa kế năm 1990 ...........18
1.4.3. Giai đoạn từ khi Pháp lệnh thừa kế năm 1990 được ban hành đến trước ngày
Bộ luật dân sự năm 1995 có hiệu lực thi hành (01-7-1996) .........................................19
1.4.4. Giai đoạn từ khi Bộ luật dân sự năm 1995 được ban hành đến trước ngày Bộ
luật dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành (01-01-2006) ............................................20
1.4.5. Giai đoạn sau ngày Bộ luật dân sự năm 2005 có hiệu lực thi hành....................20


Chương 2: DI CHÚC MIỆNG TRONG LUẬT THỰC ĐỊNH ...................................22
2.1. Điều kiện trở thành người lập di chúc miệng .......................................................22
2.1.1. Người lập di chúc miệng có năng lực hành vi....................................................22
2.1.2. Người lập di chúc miệng tự nguyện, minh mẫn .................................................24
2.1.3. Người lập di chúc miệng phải rơi vào trường hợp đặc biệt................................25
2.2. Quyền của người lập di chúc miệng ......................................................................26
2.2.1. Chỉ định người thừa kế ......................................................................................26
2.2.2. Truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.....................................................26
2.2.3. Phân định di sản cho từng người thừa kế...........................................................26
2.2.4. Dành một phần di sản để di tặng .......................................................................28
2.2.5. Dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng...................................................30
2.2.6. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản......................................32
2.2.7. Chỉ định người quản lý di sản............................................................................33
2.2.8. Chỉ định người phân chia di sản........................................................................34
2.3. Điều kiện trở thành người thừa kế theo di chúc miệng........................................34
2.3.1. Người thừa kế là cá nhân (còn sống) hoặc pháp nhân (còn tồn tại) ...................35
2.3.2. Người thừa kế không rơi vào trường hợp không được quyền hưởng di sản ........35
2.3.3. Người thừa kế không từ chối nhận di sản...........................................................36
2.3.4. Người thừa kế không bị truất quyền hưởng di sản .............................................37
2.4. Các điều kiện của di chúc miệng ...........................................................................37
2.4.1. Nội dung di chúc miệng không trái pháp luật, đạo đức xã hội ...........................38
2.4.2. Hình thức của di chúc miệng hợp pháp..............................................................39
2.5. Hiệu lực của di chúc miệng....................................................................................41
2.6. Thanh toán, phân chia di sản theo di chúc miệng ................................................43
2.6.1. Thanh toán di sản ..............................................................................................43
2.6.2. Phân chia di sản theo di chúc miệng..................................................................46


CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOÀN THIỆN NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ DI
CHÚC MIỆNG .............................................................................................................48
3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật .................................................................................48
3.1.1. Vụ việc thứ nhất.................................................................................................48
3.1.2. Vụ việc thứ hai...................................................................................................52
3.2. Phương hướng hoàn thiện những quy định của pháp luật Việt Nam về di
chúc miệng ....................................................................................................................54
3.2.1. Thống nhất quy định của pháp luật về di chúc miệng.........................................55
3.2.2. Ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật về di chúc miệng....................57
3.2.2.1. Người mang di chúc miệng đi công chứng, chứng thực...............................57
3.2.2.2. Về việc ghi chép lại nội dung di chúc miệng ...............................................58
3.2.3. Bổ sung quy định của pháp luật về thời gian đi công chứng, chứng thực di
chúc miệng ..................................................................................................................59
KẾT LUẬN ...................................................................................................................61

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: