Luận văn thạc sĩ đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn miền tây tỉnh nghệ an thực trạng và giải pháp


Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kinh tế đầu tư với đề tài "Đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn Miền Tây tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp " được tác giả viết dưới sự hướng dẫn của TS Đinh Đào Ánh Thuỷ. Luận văn được viết trên cơ sở vận dụng lý luận chung về đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn một vùng của địa phương và thực trạng đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010, xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển kinh tế Miền Tây tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015.

Trong quá trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa một số lý luận chung về đầu tư phát triển kinh tế tỉnh và sử dụng những thông tin, số liệu từ một số cuốn sách chuyên ngành, tạp chí, báo điện tử … theo danh mục tài liệu tham khảo. Tác giả cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cam đoan của mình.

NỘI DUNG:


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MỘT VÙNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 5
1.1. ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MỘT VÙNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 5
1.1.1. Các khái niệm cơ bản và đặc điểm 5
1.1.2. Vai trò của đầu tư phát triển đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh một vùng của địa phương 7
1.1.3. Nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn vùng 10
1.1.4. Nội dung đầu tư phát triển kinh tế một vùng của địa phương 14
1.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 17
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động đầu tư trên địa bàn vùng của một địa phương 17
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh 19
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 21
1.3.1. Nhân tố về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất đai 21
1.3.2. Nhân tố về cơ sở hạ tầng kỹ thuật 22
1.3.3. Nhân tố  lao động 24
1.3.4. Nhân tố về chính sách kinh tế vĩ mỗ của Nhà nước và địa phương 24
1.4. KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ Ở MỘT SỐ VÙNG, ĐỊA PHƯƠNG 25
1.4.1. Kinh nghiệm đầu tư của tỉnh Hưng Yên 25
1.4.2. Kinh nghiệm đầu tư của vùng miền Tây tỉnh Thanh Hoá 27
1.4.3. Các kinh nghiệm có thể vận dụng cho vùng Miền Tây tỉnh Nghệ An 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2010 31
2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN 31
2.1.1. Điều kiện tự nhiên 31
2.1.2. Sự phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi tỉnh Nghệ An 34
2.2. THỰC TRẠNG ĐÂU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2006-2010 37
2.2.1. Mục tiêu phát triển kinh tế Miền Tây Nghệ An giai đoạn 2006-2010 37
2.2.2. Tình hình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vào vùng Miền Tây tỉnh Nghệ An 41
2.2.3. Đầu tư phát triển kinh tế địa phương vào những lĩnh vực trọng điểm 50
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2010 58
2.3.1. Những kết quả và hiệu quả đạt được 58
2.3.2 Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư 68
2.4. MỘT SỐ MẶT TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI GIAN QUA 71
2.4.1. Hạn chế, tồn tại 71
2.4.2. Nguyên nhân: 75
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015 CÓ TÍNH ĐẾN 2020 77
3.1. QUAN TRIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG MIỀN TÂY TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI 77
3.1.1. Quan điểm phát triển 77
3.1.2. Mục tiêu phát triển 77
3.2. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ THEO NGÀNH VÀ LĨNH VỰC 78
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 79
3.3.1. Nông nghiệp và nông thôn 79
3.3.2. Công nghiệp - xây dựng: 81
3.3.3. Dịch vụ: 81
3.3.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng chủ yếu: 82
3.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG NHỮNG NĂM TỚI 84
3.4.1. Đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch hoá hoạt động đầu tư 84
3.4.2. Tăng cường bổ sung, huy động vốn 87
3.4.3. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo những lợi thế so sánh của vùng Miền Tây tỉnh Nghệ An 89
3.4.4. Tăng cường quản lý nhà nước đối với quá trình sử dụng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế 96

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: