NFPA 2010 - 2020 Edition - Tiêu chuẩn đối với Hệ thống Chữa cháy Tự Động (Vietnamese)


Phiên bản này của NFPA2010, Tiêu chuẩn đối với Hệ  thống chữa cháy cố  định bằng Sol khí, đã được chuẩn bị bởi Ủy ban Kỹ thuật về Công nghệ Chữa cháy bằng Sol khí. Tiêu chuẩn này được phát hành bởi Hội đồng Tiêu chuẩn ngày 4  tháng 11 năm 2019, với ngày có hiệu lực là ngày  24 tháng 11 năm 2019, và thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Phiên bản này của NFPA 2010 được phê duyệt như một Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ  vào ngày 24 tháng 11 năm 2019.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1 QUẢN LÝ  .......................................................................................................  2010-3
1.1 Phạm vi.  .......................................................................................................................  2010-3
1.2 Mục đích.  .....................................................................................................................  2010-4
1.3 Tính hồi tố.  ..................................................................................................................  2010-4
1.4 Tính tương đương.  .......................................................................................................  2010-4
1.5 Các đơn vị và công thức.  .............................................................................................  2010-4
1.6 Công nghệ mới.  ...........................................................................................................  2010-4
CHƯƠNG 2 CÁC ẤN PHẨM THAM KHẢO  ..................................................................  2010-4
2.1 Khái quát.  ....................................................................................................................  2010-4
2.2 Ấn phẩm NFPA.  ..........................................................................................................  2010-4
2.3 Các ấn phẩm khác  .......................................................................................................  2010-5
2.4 Tài liệu tham khảo để trích dẫn trong các phần bắt buộc.  ...........................................  2010-5
CHƯƠNG 3 ĐỊNH NGHĨA  ................................................................................................  2010-5
3.1 Khái quát.  ....................................................................................................................  2010-5
3.2 Các định nghĩa chính thức của NFPA.  ........................................................................  2010-6
3.3 Các định nghĩa chung.  .................................................................................................  2010-6
3.4 Các định nghĩa đặc biệt về hệ thống hàng hải.  ............................................................  2010-8
CHƯƠNG 4 KHÁI QUÁT  ..................................................................................................  2010-8
4.1 Thông tin chung.  .........................................................................................................  2010-8
4.2 Sử dụng và hạn chế.  ....................................................................................................  2010-9
4.3 Các yếu tố môi trường.  .............................................................................................  2010-10
4.4 Khả năng tương thích với các chất chữa cháy khác.  .................................................  2010-10
CHƯƠNG 5 YÊU CẦU AN TOÀN  ..................................................................................  2010-10
5.1 * Yêu cầu Xem xét.  ...................................................................................................  2010-10
5.2 Các mối nguy đối với nhân sự. .................................................................................  2010-10
5.3 Khe hở điện.  ..............................................................................................................  2010-11
CHƯƠNG 6 CÁC THÀNH PHẦN  ...................................................................................  2010-12
6.1 Cung cấp lượng chất chữa cháy đối với Hệ thống Sol khí.  .......................................  2010-12
6.2 Hệ thống Phát hiện, Khởi động, Báo động và điều khiển  .........................................  2010-13
CHƯƠNG 7 THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG  ....................................................  2010-16
7.1 Thông số kỹ thuật, thiết kế và phê duyệt. .................................................................  2010-16
7.2 Khu vực bảo vệ .  .......................................................................................................  2010-18
7.3 Mật độ sử dụng theo thiết kế.  ....................................................................................  2010-19
7.4 Tổng lượng phun.  ......................................................................................................  2010-20
7.5* Thời hạn Bảo vệ.  .....................................................................................................  2010-20
7.6 Tỷ lệ sử dụng.  ............................................................................................................  2010-20
CHƯƠNG 8 PHÊ DUYỆT LẮP ĐẶT..............................................................................  2010-21
8.1* Khái quát.  ................................................................................................................  2010-21
8.2 Kiểm tra bình aerosol.  ...............................................................................................  2010-24
CHƯƠNG 9 THANH TRA, KIỂM TRA, VÀ BẢO DƯỠNG  .......................................  2010-25
2010-2
9.1* Khái quát.  ................................................................................................................  2010-25
9.2 * Bất kỳ hệ thống giao tiếp .......................................................................................  2010-25
9.3 Kiểm tra.  ....................................................................................................................  2010-25
9.4 Bảo dưỡng.  ................................................................................................................  2010-25
9.5 Kiểm tra.  ....................................................................................................................  2010-26
9.6 Lưu giữ hồ sơ.  ...........................................................................................................  2010-26
9.7 Xử lý Linh kiện và Chất chữa cháy phản ứng.  ..........................................................  2010-27
CHƯƠNG 10 HỆ THỐNG HÀNG HẢI  ..........................................................................  2010-27
10.1 Phạm vi.  ...................................................................................................................  2010-27
10.2 Khái quát.  ................................................................................................................  2010-27
10.3 Các định nghĩa đặc biệt.  ..........................................................................................  2010-27
10.4 Tàu được kiểm tra.  ..................................................................................................  2010-27
10.5 Tàu không được kiểm tra và Tàu vui chơi.  .............................................................  2010-29
PHỤ LỤC A TÀI LIỆU GIẢI THÍCH  ............................................................................  2010-30
PHỤ LỤC B THÔNG TIN ĐỘC TÍNH  ...........................................................................  2010-36
PHỤ LỤC C GIẢM TẦM NHÌN  ......................................................................................  2010-39
PHỤ LỤC D TÀI LIỆU THAM KHẢO THÔNG TIN  ..................................................  2010-44
CHỈ MỤC  ...........................................................................................................................  2010-46

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: