Quản lý chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội huyện đông anh


BHXH, BHYT là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, mang tính xã hội và nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước ta đối với người LĐ. Kể từ khi ra đời, sự nghiệp BHXH nước ta đã từng bước được hoàn thiện và trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược con người của Đảng. Thực hiện chính sách BHXH, BHYT là góp phần ổn định đời sống cho người LĐ và gia đình họ khi bị giảm hoặc mất khả năng LĐ. Trên cơ sở đó, góp phần đảm bảo sự phát triển bình thường và ổn định của sản xuất, đảm bảo sự công bằng, trật tự an toàn và tiến bộ xã hội.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI BẢO
HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ............................ 7
1.1. BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI ......................... 7
1.1.1. Bảo hiểm xã hội ................................................................................. 7
1.1.2. Chi trả bảo hiểm xã hội .................................................................... 12
1.2. QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN.. 15
1.2.1. Khái niệm quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện 15
1.2.2. Mục tiêu và tiêu chí đánh giá quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm
xã hội cấp huyện........................................................................................ 15
1.2.3. Bộ máy quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện ... 17
1.2.4. Nội dung quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội cấp huyện. 18
1.2.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm
xã hội cấp huyện........................................................................................ 24
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI MỘT SỐ BẢO
HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN ........................................................................ 28
1.3.1. Kinh nghiệm của Bảo hiểm xã hội quận Long Biên ........................... 28
1.3.2. Kinh nghiệm của Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn ............................. 29
1.3.3. Kinh nghiệm chi tại Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên ............ 30
1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh ...... 30
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1............................................................................... 32
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ
HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ................................ 33
2.1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ............... 33
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh .... 33
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh ............. 34
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh ........... 35
2.2. TÌNH HÌNH CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN
ĐÔNG ANH GIAI ĐOẠN 2013-2015 ............................................................ 37
2.2.1 Chi trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ............................................. 39
2.2.2 Chi trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần................................................... 41
2.2.3 Chi trợ cấp ngắn hạn ......................................................................... 43
2.2.4 Chi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ....................................................... 46
2.3. SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM
XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ...................................................................... 47
2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ
HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ............................................................................ 49
2.4.1. Xây dựng kế hoạch chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh49
2.4.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
huyện Đông Anh ....................................................................................... 51
2.4.3. Kiểm soát hoạt động chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện
Đông Anh ................................................................................................. 62
2.5. ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ
HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ............................................................................ 68
2.5.1. Điểm mạnh trong quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
huyện Đông Anh ....................................................................................... 68
2.5.2. Điểm yếu và nguyên nhân của điểm yếu trong quản lý chi bảo hiểm xã
hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh ................................................... 69
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2............................................................................... 73
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH
ĐẾN NĂM 2020 ........................................................................................... 74
3.1. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ
HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH ĐẾN NĂM 2020 ................................................. 74
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐÔNG ANH .................................................. 75
3.2.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
huyện Đông Anh ....................................................................................... 75
3.2.2. Hoàn thiện kế hoạch chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh77
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức thực hiện kế hoạch chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm
xã hội huyện Đông Anh ............................................................................. 78
3.2.4. Hoàn thiện kiểm soát hoạt động chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội
huyện Đông Anh ....................................................................................... 81
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 87
3.3.1 Đối với Nhà nước.............................................................................. 87
3.3.2 Đối với BHXH Việt Nam .................................................................. 88
3.3.3. Đối với BHXH tỉnh. ......................................................................... 90
3.3.4. Đối với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương: ........................ 91
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................. 92
KẾT LUẬN .................................................................................................. 93
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 95

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: