Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Long Thành - Công suất 300m3 trên ngày đêm


Đề tài nghiên cứu: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Long Thành, công suất 300 m3/ngày đêm” được tiến hành từ 02/2015 đến 06/2015. Đề tài bao gồm các nội dung sau:
Tổng quan lý thuyết:
- Tổng quan về Bệnh Viện Long Thành.
- Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải Y tế.
Các công nghệ xử lý nước thải Bệnh Viện đang được áp dụng hiện nay.
Đề xuất 2 phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện, áp dụng  QCVN 28:2010/BTNMT Cột A.
Phương án 1: Nước thải sẽ được tách 2 dòng. Sau khi nước thải y tế và sinh hoạt qua bể tự hoại, nước thải nhà ăn qua bể tách dầu thì cả 2 cùng chảy vào lưới tách rác trước khi chảy vào hố thu, sau đó được bơm vào bể điều hòa. Trong bể điều hòa có bố trí 2 bơm nhúng chìm để bơm nước qua bể Anoxic. Sau quá trình xử lý Nito nước thải sẽ tự chảy qua bể Aerotank. Sau đó chảy qua bể lắng, tiếp đến nước thải sẽ được khử trùng bằng Chlorin và xả ra nguồn tiếp nhận.
Phương án 2: Tương tự phương án 1 nhưng thay bể Anoxic và Aerotank thành bể MBBR. Sau đó chảy qua bể lắng, rồi khử trùng và xả ra nguồn tiếp nhận.

Tính toán chi tiết các công trình đơn vị cho 2 phương án thiết kế
Tính toán chi phí xây dựng hệ thống xử lý nước thải và giá thành xử lý cho 1m3 nước thải:
- Giá thành xử lý 1 m3 nước thải phương án 1: 9.500VNĐ
- Giá thành xử lý 1 m3 nước thải phương án 2: 7.800VNĐ
Qua tính toán thiết kế, phân tích về mặt kỹ thuật, kinh tế và vận hành đã lựa chọn phương án 2 với lý do:
- Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo QCVN 28: 2010/BTNMT.
- Có tính khả thi cao.
- Vận hành đơn giản.
- Tiết kiệm đầu tư
Lập bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải Bệnh Viện Đa Khoa Khu vực Long Thành theo phương án 2.
Từ phương án lựa chọn triển khai bố trí công trình và mặt bằng tổng thể trạm xử lý, công nghệ, mặt cắt chi tiết công trình đơn vị lên bản vẽ.
Xây dựng phương án vận hành và bảo trì hệ thống xử lý đã chọn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: