Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu chung cư định mức sử dụng nước là 100m3 trên ngàyđêm


NỘI DUNG:

CHưƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NưỚC THẢI SINH HOẠT . 2

1.1. Khái niệm nước thải sinh hoạt. 2

1.2. Lưu lượng nước thải sinh hoạt. 2

1.3. Tác hại của nước thải sinh hoạt đến môi trường . 2

1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải sinh hoạt. 3


1. Tổng chất rắn (TS). 3

2. Mùi . 3

3. Độ màu. 3

4. Độ đục. 4

5. Nhiệt độ. 4

6. pH. 4

7. Nhu cầu oxy sinh hóa (Bioceical Oxygen Demand, BOD). 4

8. Nhu cầu oxy hóa (Chemical Oxygen Demand, COD) . 5

9. Oxy hòa tan (Dissolved oxygen, DO). 5

10. Chất hoạt động bề mặt . 5

11. Nitơ . 5

12. Photpho . 6

13. Vi khuẩn và sinh vật khác. 6

1.5. Hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại Việt Nam. 6

CHưƠNG II. CÁC PHưƠNG PHÁP XỬ LÝ NưỚC THẢI SINH HOẠT . 8

2.1. Phương pháp cơ học . 8

2.1.1. Song chắn rác và lưới chắn rác. 8

a. Song chắn rác. 8

b. Lưới chắn rác. . 8

2.1.2. Bể lắng cát . 8

2.1.3. Bể điều hòa . 9

2.1.4. Bể tách dầu mỡ. 9

2.1.5. Bể lằng. 92.1.6. Bể lọc. 10

2.2. Phương pháp hóa lý . 10

2.3. Phương pháp xử lý sinh học . 11

2.3.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên. 11

2.3.1.1. Cánh đồng tưới, cánh đồng lọc . 11

2.3.1.2. Hồ sinh học. 12

a. Hồ hiếu khí. 12

b. Hồ kỵ khí. 12

c. Hồ tùy nghi. 12

2.3.2. Công công trình xử lý sinh học nhân tạo . 12

2.3.2.1. Các công trình xử lý sinh học hiếu khí . 13

a. Bể aeroten . 13

b. Bể lọc sinh học. 14

c. Đĩa quay sinh học RBC (Rotating biological contactors) . 14

d. Bể sinh học theo mẻ SBR (Sequence Batch Reactor) . 15

2.3.2.2. Các công trình xử lý sinh học kị khí . 16

CHưƠNG III. ĐỀ XUẤT, LỰA CHỌN PHưƠNG ÁN XỬ LÝ NưỚC THẢI

SINH HOẠT CHO KHU CHUNG Cư LưU LưỢNG NưỚC THẢI 1OO

M3/NGÀY . 18

3.1 .Thông số tính toán hệ thống xử lý nước thải. 18

3.1.1. Tính toán lưu lượng nước thải khu chung cư. 18

3.1.2. Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải. 18

3.1.3. Mức độ cần xử lý của nước thải. 20

3.2. Đề xuất, lựa chọn phương án xử lý nước thải sinh hoạt . 20

3.2.1. Phương án I: . 21

3.2.2. Phương án II:. 22

CHưƠNG IV. TÍNH TOÀN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NưỚC THẢI

SINH HOẠT CHO KHU DÂN Cư CÔNG SUẤT 100M3/NGÀY . 28

4.1. Tính toán các công trình đơn vị xử lý nước thải.[1,3,8,10] . 28

4.1.1. Bể thu gom: . 28

4.1.2. Bể điều hòa. 294.1.3. Bể aeroten. 34

4.1.4. Bể lắng thứ cấp. 41

4.1.5. Bể nén bùn. 44

4.1.7. Bể tiếp xúc khử trùng. 45

4.2. Dự toán sơ bộ kinh phí đầu tư, vận hành công trình xử lý nước thải . 47

4.2.1. Sơ bộ chi phí đầu tư xây dựng . 47

a. Chi phí xây dựng . 47

b. Phần thiết bị . 47

4.2.2. Chi phí quản lý và vận hành. 49

a. Chi phí nhân công. 49

b. Chi phí sử dụng điện năng . 49

c. Chi phí hóa chất . 50

4.3. Bản vẽ kỹ thuật. 50

KẾT LUẬN . 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 52

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: