Tiểu luận cao học Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, thực tiễn công tác xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ ở hà nội


Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là thể hiện sức mạnh và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội. Sức manh đó bắt nguồn từ sự thống nhất giữa ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó xây dựng về mặt tổ chức có vị trí then chốt. Tổ chức là sức mạnh vật chất của Đảng. Khi chưa có tổ chức, những người cộng sản chỉ có sự lien hệ về mặt tư tưởng. Khi có tổ chức những người cộng sản mới liên kết trong một đội ngũ vững chắc, có kỷ luật nghiêm minh, nhờ đó có sức mạnh để tiến hành cách mạng. Vì vậy vấn đề về mặt tổ chức luôn được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin xác định là nhiệm vụ trung tâm của các đảng cách mạng.

Mác và Ăngghen là những người đầu tiên nêu nên những tư tưởng cơ bản về xây dựng chính đảng cộng sản. Giữa thế kỷ 18, hai ông sáng lập những người đồng minh những người cộng sản và tuyên ngôn của đảng cộng sản, vạch ra cương lĩnh đấu tranh cho giai cấp công nhân và lý luận xây dựng tổ chức đảng của giai cấp công nhân.
        Những tư tưởng cơ bản trong điều lệ Đồng Minh những người cộng sản chỉ rõ những vấn đề  cơ bản về xây dựng Đảng cộng sản:
*Đảng phải là đội ngũ có tổ chức tập trung chặt chẽ .
*Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải được bầu cử một cách dân chủ và có thể bi bãi miễn bất kỳ lúc nào nếu họ không hoàn thành nhiệm vụ.
 *Đảng phải là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
* Luôn đấu tranh không khoan nhượng chống những quan điểm cơ hội, vô chính phủ những tư tưởng phản đảng.
* Chủ nghĩa quốc tế vô sản là một trong những nguyên tắc xây dựng đảng.
   Kế thừa tư tưởng Mác và Ănghen về xây dựng đảng của giai cấp công nhân Lênin đã phát triển sáng tạo thành học thuyết về xây dựng chính đảng kiểu mới. Ông nêu luận điểm nổi tiếng:  “ Hãy cho tôi một tổ chức của những người cách mạng, và chúng tôi sẽ làm đảo ngược nước Nga nên”.
      Hồ Chí Minh ra sức truyền bá học thuyết Mác-Lênin vào cách mạng nước ta, đồng thời vận dụng sáng tạo học thuyết ấy kết hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân  tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, người chăm lo công tác xây dựng đảng thực sự là Đảng Cách Mạng , trong sạch vững mạnh về tổ chức, đủ sức lãnh đạo cách mạng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lien hệ mật thiết với nhân dân. Kế thừa và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối xây dựng đảng về mặt tổ chức của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đảng về tổ chức. Do nhận thức được tầm quan trọng to lớn của xây dựng Đảng  về tổ chức mà Đảng ta không ngừng chăm lo xây dựng và củng cố tổ chức bộ máy của đảng ở các cấp cũng như toàn bộ hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Việc xây dựng bộ máy được tiến hành gắn liền với việc xây dựng chức trách, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

NỘI DUNG:

A:LỜIMỞĐẦU............................................................................................
B:NỘI DUNG..............................................................................................
CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
 CHƯƠNG II: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
1. Xây dựng  đội ngũ cán bộ bám sát nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay................................................................................................
2. Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc.....................................................
3. Gắn kết xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức bộ máy và đổi mới cơ chế chính sách....................................................................
4. Thông qua thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí để tuyển trọn, giáo dục, rèn luyện,bồi dưỡng cán bộ..........................................................................................................
5. Đảng thông nhất công tác lãnh đạo và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị....................................
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HIỆN NAY........
1. Thực trạng đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay........................................................................................
2. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay: giải pháp...............................................................................................
Chọn công bộc của dân...................................................................
Về đề bạt, sử dụng cán bộ để đánh giá đúng cán bộ......................
Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tổ chức................................................................................................
Một số giải pháp về quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học.........................................................................................
Nên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức theo nhu cầu công tác....................................................................................................
Yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiên toàn công tác tổ chức, cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay.......................................................
Một số kiến nghị rút ra từ thực trạng và yêu cầu công tác tổ chức, cán bộ trong giai đoạn hiện nay.....................................................
 CHƯƠNG IV: THƯC TIỄN CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC, CÁN BỘ Ở HÀ NỘI...................................................................................
1. Chiến lược xây dựng cán bộ của Hà Nội: Đồng bộ, hiệu quả, chất lượng....................................................................................................
Trọng dụng người có đức có tài......................................................
Xây dựng cơ cấu cán bộ khoa học..................................................
Luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ....................................
2. Xây dựng môi trường xã hội phòng, chống tham nhũng.....................
  2.1. Đột phá từ vai trò cán bộ, đảng viên .................................................
  2.2. Nêu cao vai trò người đứng đầu..........................................................
3. Ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ....................................................................
C: KẾT LUẬN.............................................................................................

Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 

Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 

Thân!
M_tả

Không có nhận xét nào: