Tiểu luận Xử lý tình huống về mất cân đối thu, chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế


Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoạt động tài chính rất rộng, thể hiện trên nhều lĩnh vực và liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều góc độ; trong đó cân đối thu, chi ngân sách nhà nước luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.

Cân đối ngân sách nhà nước về hình thức là cân đối giữa thu và chi ngân sách nhà nước. Cân đối ngân sách nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho các cấp chính quyền trung ương và địa phương đủ nguồn lực tài chính để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
Cân đối ngân sách nhà nước phản ánh nguồn lực tài chính mà Nhà nước có thể chi phối trực tiếp. Cân đối ngân sách nhà nước phải thực hiện ngay khi lập dự toán ngân sách nhà nước và trong quá trình chấp hành ngân sách. Về nguyên tắc, các khoản chi chỉ được phép thực hiện khi đã có đủ nguồn thu bù đắp. Nhưng trên thực tế, tình trạng mất cân đối vẫn diễn ra.
Vận dụng những kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập tại Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa III năm 2016, tôi chọn tình huống "Xử lý tình huống về  mất cân đối thu chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế" để thực hiện tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa vì tình huống này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tôi đang công tác.
2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài.
Qua phân tích tình huống cụ thể, mục tiêu của đề tài là nêu lên được phần nào nguyên nhân, hậu  quả  và  phương hướng giải quyết tình  trạng  mất cân  đối trong thu chi ngân sách nhà nước.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: