Tính toán thiết kế thiết bị cô đặc chân không theo tiêu chuẩn asme


I. TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC
1. Lý thuyết về cô đặc
a. Định nghĩa
Cô đặc là phương pháp dùng để nâng cao nồng độ các chất hoà tan trong dung dịch gồm 2 hai hay nhiều cấu tử. Quá trình cô đặc của dung dịch lỏng – rắn hay lỏng – lỏng có chênh lệch nhiệt độ sôi rất cao thường được tiến hành bằng cách tách một phần dung môi (cấu tử dễ bay hơi hơn); đó là các quá trình vật lý – hoá lý. Tuỳ theo tính chất của cấu tử khó bay hơi (hay không bay hơi trong quá trình đó), ta có thể tách một phần dung môi (cấu tử dễ bay hơi hơn) bằng phương pháp nhiệt độ (đun nóng) hoặc phương pháp làm lạnh kết tinh.NỘI DUNG:

I. TỔNG QUAN VỀ CÔ ĐẶC 1
1. Lý thuyết về cô đặc 1
a. Định nghĩa 1
b. Các phương pháp cô đặc: 1
c.   Bản chất của sự cô đặc do nhiệt : 1
d.   Ứng dụng của sự cô đặc 2
2.  Thiết bị cô đặc dùng trong phương pháp nhiệt: 2
3. Các thiết bị chính trong hệ thống cô đặc 4
II. TIÊU CHUẨN ASME 5
III. SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN 6
IV. THÔNG SÔ CÔNG NGHỆ 7
V. THÔNG SỐ THIẾT KẾ 8
VI. THIẾT KẾ BUỒNG ĐỐT. 9
VII. THIẾT KẾ BUỒNG BỐC 10
VIII. THIẾT KẾ ĐÁY – NẮP. 11
a. Nắp elip: 11
b. Đáy : 12
IX. THIẾT KẾ VỈ ỐNG. 13
X. LỰA CHỌN MẶT BÍCH 14
XI. KẾT LUẬN. 15
XII. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 15

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: