Câu hỏi trắc nghiệm an toan lao động ngành cơ khí


Câu 1: Mục đích của công tác bảo hộ lao động là:
a. Đảm bảo an toàn thân thể người lao động.
b. Bảo đảm người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp do điều kiện lao động
không tốt gây ra.
c. Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe cho người lao động.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng [
]

Câu 2: Ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động bao gồm các ý nghĩa nào sau đây:
a. Ý nghĩa chính trị. Ý nghĩa xã hội. Ý nghĩa kinh tế.
b. Ý nghĩa về khoa học công nghệ.
c. Ý nghĩa chính trị, pháp luật
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng [
]
Câu 3: Tính chất của công tác bảo hộ lao động là:
a. Tính pháp luật. b. Tính khoa học, công nghệ.
c. Tính quần chúng. d. Tất cả các câu trên đều đúng [
]
Câu 4: Các tính chất của công tác bảo hộ lao động có mối quan hệ với nhau:
a. Quan hệ hữu cơ với nhau, quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
b. Quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, quan hệ tương tác.
c. Quan hệ độc lập nhau.
d. Cả a và c đều đúng [
]
Câu 5: Các quy định về kỹ thuật bao gồm:
a. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Các quy định về tổ chức, trách nhiệm

và chính sách.
b. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
c. Các quy định về tổ chức lao động.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng [
]
Câu 6: Bảo hộ lao động mang tính pháp luật thể hiện ở tất cả các quy định về:
a. Quy phạm, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn.
b. Tiêu chuẩn vệ sinh lao động trong quá trình lao động sản xuất.
c. Các quy định về tổ chức lao động.

...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: