Nghiên cứu xác định vận tốc nguy hiểm của ô tô con khi quay vòng bằng phần mềm carsim


Hiện nay, với sự công nghiệp hóa nhanh chóng và sự tăng trƣởng của ngành công nghiệp ô tô, việc sở hữu một chiếc ô tô làm phƣơng tiện đi lại là điều cần thiết nhƣng nó cũng dẫn đến nhiều vấn đề.Trong đó tai nạn giao thông là một điểm nóng, ta có thể thấy con số ngƣời tử vong do tai nạn giao thông qua thống kê sau đây:


Ở Việt Nam, vấn đề tai nạn giao thông là một trong những vấn đề nóng hổi luôn đƣợc quan tâm, nhìn vào hình 1.2 có thể thấy đƣợc tai nạn giao thông đã gây ra thiệt hại về ngƣời và của nhiều nhƣ thế nào. Tuy những năm trở lại đây đã có nhiều 7 bộ luật đƣợc ban hành để giảm thiểu tai nạn giao thông nhƣng con số tai nạn giao thông vẫn còn rất cao.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: