ĐỒ ÁN MÔN HỌC - LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG


Ngày nay ngành tự động hóa đã trở thành một vấn đề thiết yếu trong ngành công nghiệp.Để thiết kế được các mô hình tự động hóa trong nhà máy công nghiệp thì người thiết kế cần nắm được các kiến thức về Lý thuyết điều khiển tự động – bộ môn cơ bản của ngành tự động hóa. Một trong các kỹ năng mà người học phải có sau khi học xong bộ môn này là phải nhận dạng và ổn định các mô hình.
Trong đồ án này em đã biết cách khảo sát các đường đặc tính thời gian, vẽ được quỹ đạo nghiệm số của hệ kín phản hồi  thông qua Maclab từ đó xác định các thông số để hệ thống ổn định rồi từ đó thiết kế các bộ điều khiển P,PI,PID để nâng cao chất lượng đầu ra của hệ thống.NỘI DUNG:

CHƯƠNG 1: ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA MỘT KHÂU……………………. ……4
1.1. Định nghĩa…………………………………………………………………...........4
1.2. Khảo sát các đường đặc tính thời gian của là lò điện trở có hàm truyền đạt………………………………………………………………………………………4
CHƯƠNG 2: QUỸ ĐẠO NGHIỆM…………………………………………………….7
2.1.  Định nghĩa………………………………………………………………………..7
2.2. Quy tắc vẽ quỹ đạo nghiệm số……………………………………………...........7
2.3. Ứng dụng vẽ quỹ đạo nghiệm số của hệ kín có phản hồi âm đơn vị ….............9
CHƯƠNG 3: Thiết kế bộ điều khiển cho lò điện trở theo các  luật điều khiển P,PI,PID. Xác định tham số bộ điều khiển theo ba phương pháp khác nhau để hệ có chất lượng tốt nhất............................................................................................................11
3.1. Thiết kế bộ điều khiển theo luật P………………………………………………11
3.2. Thiết kế bộ điều khiển theo luật PI………………………………………..........12
3.3. Thiết kế bộ điều khiển theo luật PID…………………………………………...13
3.4. Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển………………………………….........16
3.4.1. Thiết kế bộ điều khiển P,PI,PID bằng phương pháp Zeigler – Nichols ……..........16
3.4.2. Thiết kế bộ điều khiển P,PI,PID bằng Simulink……………………………..22
3.4.3. Thiết kế bộ diều khiển P, PI, PID bằng phương pháp sisotool……………...28
CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN LÒ ĐIỆN TRỞ TRONG THỰC       TẾ………………………………………………………………………………………..34
4.1 Nguyên lý làm việc của lò điện trở………………………………………………34
4.2 Cấu tạo của lò điện trở……………………………………………………….......35

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: