Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 1


II.Các số liệu kỹ thuật:

    Mặt bằng bố trí thiết bị của phân xưởng và xí nghiệp theo bản vẽ
    Số liệu phụ tải cho theo bảng 1a và bảng 2a
    Số liệu nguồn U đm=35 KV,    SN=400 MVA


III.Nội dung thuyết minh và tính toán:
    1.Phân biệt phụ tải điện,phân tích yêu cầu CCĐ cho hộ phụ tải
    2.Xác định phụ tải tính toán cho một phân xưởng(Cơ khí).
    3.Thiết kế hệ thống CCĐ cho phân xưởng và toàn nhà máy.
    4.Chọn và kiểm tra các thiết bị trong mạng điện.
    5.Thiết kế hệ thống đo lường và bảo vệ Trạm biến áp.
IV.Các bản vẽ thiết kế(Giấy A0):
    1.Sơ đồ mặt bằng và đi dây phân xưởng.
    2.Sơ đồ mặt bằng và đi dây nhà máy.
    3.Sơ đồ nguyên lý CCĐ toàn nhà máy.
    4.Sơ đồ bảo vệ và đo lường Trạm biến áp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: