Đánh giá ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nước tại địa bàn xã Phú Đông, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội


Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là một trong những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Theo thống kê năm 2012 có tới 8133 trang trại chăn nuôi, tăng thêm 1866 trang trại so với năm 2011 (Tổng cục thống kê, 2013) nhưng chủ yếu là tự phát và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuồng trại và kỹ thuật chăn nuôi. Do đó năng suất chăn nuôi thấp và gây ô nhiễm môi trường một cách trầm trọng. Tuy nhiên chăn nuôi lại đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước, chiếm 26,8% trong tổng giá trị của sản xuất nông nghiệp vào tổng thu nhập quốc nội (Tổng cục thống kê, 2013).


NỘI DUNG:


LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH viii

Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2

1.3. Yêu cầu nghiên cứu 2

Phần 2: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3

2.1. Tổng quan về tình hình chăn nuôi trên thế giới và Việt Nam 3

2.1.1. Tình hình chăn nuôi trên thế giới 3

2.1.2 Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam 4

2.1.3 Các vùng chăn nuôi trọng điểm của Việt Nam và của Hà Nội 5

2.2. Tổng quan về chất thải chăn nuôi 9

2.2.1 Chất thải rắn. 9

2.2.2. Nước thải 13

2.3. Các vấn đề môi trường do chất thải chăn nuôi 14

2.3.1. Ô nhiễm nước mặt 14

2.3.2. Ô nhiễm không khí 15

2.3.3. Ô nhiễm môi trường đất 17

2.4. Các giải pháp bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi lợn 18

2.4.1. Vệ sinh chuồng trại 18

2.4.2. Xử lý chất thải 20

2.4.3. Sử dụng chất thải 24

Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

3.1. Đối tượng nghiên cứu 25

3.2. Phạm vi nghiên cứu 25

3.3. Nội dung nghiên cứu 25

3.4. Phương pháp nghiên cứu 25

3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 25

3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 26

3.4.3. Phương pháp lấy mẫu 26

3.4.4. Phương pháp phân tích 27

3.4.5. Phương pháp xử lý số liệu 28

3.4.6. Phương pháp ước tính nguồn thải 28

3.4.7. Phương pháp so sánh 28

Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29

4.1. Điều kiện tự nhiên và KT-XH tại xã Phú Đông 29

4.1.1. Điều kiện tự nhiên, khí hậu 29

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 32

4.2. Tình hình hoạt động của các trang trại chăn nuôi lợn tại địa bàn xã Phú  Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 35

4.2.1. Đặc điểm của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Phú Đông 35

4.2.2. Tình hình xử lý chất thải của các trang trại 44

4.3. Ảnh hưởng của các trang trại chăn nuôi lợn đến chất lượng nguồn nước mặt tại khu vực trang trại trên địa bàn xã Phú Đông. 52

4.3.1. Hiện trạng chất lượng nước mặt tại khu vực trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Phú Đông. 52

4.3.2. Đánh giá chung 60

4.4. Đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng nước mặt tại xã Phú Đông, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 61

4.4.1. Giải pháp trước mắt 61

4.4.2. Giải pháp lâu dài 62

Phần 5:  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64

5.1. Kết luận 64

5.2. Kiến nghị 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :) 


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/. 


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: