Chuyên đề Thực trạng và hoạt động của bộ phận Lễ Tân khách sạn Anh Huy


Ngày nay, trong sự công nghiệp hoá, hiện đại đại hoá Đất nước ngành du lịch có vị trí quan trọng. Nó đã và đang trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn đối với mọi người trên thế giới. Mặt khác du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện đại tạo điều khiện cho sự hoà nhập giữa các nền văn minh của các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp với nhau để xây dựng thế giới hoà bình, hữu nghị phồn vinh. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu “Từng bước đưa nước ta trở thành trung tâm du lịch thương nại dịch vụ có tầm cỡ khu vực”

Ngoài ra chung tay huy động nguồn lực tham gia kinh doanh du lịch, đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của nước ngoài vào khách sạn . Những năm qua ngành du lịch nước ta đã có những bước phát triển đáng kích lệ. Tuy nhiên so với tiềm năng và đòi hỏi đất nước thì ngành du lịch còn nhiều vấn đề phải giải quyết, trong dó thì vấn đề xây dựng & quản lý khai thác du lịch khách sạn đang nhứt nhối .

Khách sạn là một loại hình doanh nghiệp đặc thù để khai thác và sử dụng có hiẹu quả dịch vụ này đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà kinh doanh và toàn thể cán bộ nhân viên trong ngành phải thường xuyên nghiên cứu, rút kinh ngiệm thực tiễn qua công tác của mình . 

Để đáp ứng và nâng cao sự hiểu biết va chạm thực tế của nguồn nhân lực mới, chưa có kinh nghiệm, tổ chức và đào tạo cho nguồn nhân lực mới có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm phục vụ cho lĩnh vực du lịch. Ý thức được tính cấp thiết của vấn đề . Em đã chọn “Khách sạn Anh Huy” với đề tài “Thực trạng và hoạt động của bộ phận Lễ Tân khách sạn Anh Huy”

Trong phạm vi nghiên cứu nhỏ hẹp của báo cáo xin được báo cáo các bộ phận tham gia thực tập tại khách sạn. Trên cơ sở đó đề xuất những hoạt động của khách sạn. 


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: