Luận văn thạc sĩ - XÂY DỰNG POST PROCESSOR CHO MÁY PHAY CNC 5 TRỤC DMU 50


Hiện nay, nhu cầu chế tạo các sản phẩm có kết cấu và hình dáng phức tạp ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các ngành: Hàng không vũ trụ, chế tạo vũ khí, sản xuất ôtô, tàu thủy,… Để gia công các chi tiết phức tạp này, các tổ hợp CNC nhiều trục luôn là lựa chọn đem lại hiệu quả cao. Máy CNC 5 trục là loại máy công cụ điều khiển số có khả năng nội suy đồng thời 5 trục chuyển động vì vậy nó có khả năng gia công những chi tiết phức tạp với độ chính xác kích thước, hình dạng cao và năng suất cao. Về mặt công nghệ, gia công trên trung tâm gia công CNC 5 trục là công nghệ có tính tập trung nguyên công rất cao, linh hoạt, hiệu suất khai thác máy lớn, và năng suất sản phẩm vượt trội.

Các chương trình gia công trên máy CNC ngày càng được chuẩn hóa và có thể được tạo lập tự động nhờ công cụ CAD/CAM.

Do có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tạo lập bản vẽ thiết kế và lập chương trình gia công CNC, CAD và CAM thường đi kèm với nhau trong các gói phần mềm được gọi là các hệ thống CAD/CAM. Một số hệ thống CAD/CAM điển hình hiện nay như  MasterCAM, Catia, Pro/ Engineer, Delcam, Cimaton...

Phương pháp sử dụng CAD/CAM để xuất chương trình gia công một cách tự động đã và đang được coi là phương pháp hiệu quả nhất. Đặc biệt là trường hợp gia công trên máy CNC nhiều trục (từ 4 trục trở lên).

Các phần mềm CAM là phần mềm máy tính chuyên dùng có nhiệm vụ  cung cấp chương trình điều khiển các thiết bị sản xuất, trước hết là các máy CNC (chương trình NC). Yêu cầu cơ bản đối với một chương trình NC là phải hoàn toàn tương thích với máy mà nó phục vụ, xét cả về ngôn ngữ lẫn cấu trúc, tính năng của máy.


NỘI DUNG:


BẢN CAM ĐOAN i

TÓM TẮT LUẬN VĂN iv

DANH MỤC HÌNH VẼ v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục đích của luận văn 3

3. Phạm vi nghiên cứu 3

4. Bố cục luận văn 3

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ MÁY CNC 5 TRỤC VÀ POSTPROCESSOR CHO MÁY CNC 5 TRỤC 4

1.1. Tổng quan về máy CNC 5 trục 4

1.1.1. Hệ trục tọa độ trên máy CNC 5 trục 4

1.1.2. Cấu hình máy CNC 5 trục 5

1.1.3. Lập trình gia công trên máy CNC 5 trục 8

1.1.4. Ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng của máy CNC 5 trục 11

1.2. Postprocesor cho máy 5 trục 14

1.2.1. Giới thiệu chung 14

1.2.2. Chức năng của Postprocessor 16

1.2.3. Các bài toán trong Postprocessor 17

1.2.4. Các phương pháp xây dựng bộ Postprocessor 19

1.2.5. Công cụ tạo Postprocessor của phần mềm SolidCAM 20

Chương 2

TẠO BỘ POSTPROCESSOR TRÊN CƠ SỞ PHẦN MỀM SOLIDCAM 21

2.1. Giới thiệu chung về phần mềm SolidCAM 22

2.1.1. Các tính năng nổi bật của phần mềm SolidCAM 22

2.2. Chức năng của phần mềm SolidCAM 29

2.2.1. Các chiến lược gia công đồng thời 5 trục 29

2.2.2. Công cụ GPPTool của SolidCAM 34

2.3. Tính toán động học ngược cho máy DMU50 36

2.3.1. Động học thuận và động học ngược. 36

2.3.2 Máy DMU50. 36

2.3.3 Động học thuận 40

2.3.4. Động học ngược 46

2.4. Tạo postprocessor trên phần mềm SolidCAM 49

2.4.1. Xây dựng tập tin [machine.PRP] 49

2.4.2. Tạo tập tin [machine.VMID] 55

2.4.3. Xây dựng tập tin [machine.GPP] 63

Chương 3

LẬP TRÌNH VÀ GIA CÔNG THỬ NGHIỆM TRÊN MÁY CNC 5 TRỤC DMU-50 72

3.1 Mô hình hóa chi tiết cần gia công 72

3.2. Lập quy trình công nghệ 74

3.2.1. Phân tích chi tiết gia công 74

3.2.2. Lựa chọn phôi chế tạo phôi 74

3.2.3.Thiết kế tiến trình công nghệ 75

3.2.5. Xác định lượng dư gia công 75

3.2.6. Thiết kế các nguyên công 76

3.3. Lập trình gia công và tính toán đường chạy dao 77

3.3.1. Nguyên công 1 77

3.3.2. Nguyên công 2 78

3.4. Mô phỏng, kiểm tra quá trình gia công và xuất chương trình trên phần mềm SolidCAM 86

3.5. Thực hiện gia công trên máy CNC. 89

3.5.1.  Thực hiện nguyên công 1 trên máy tiện COMPACT 330 89

3.5.2. Thực hiện nguyên công 2 trên máy phay DMU-50 90

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92

1. Kết luận 92

2. Kiến nghị 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: