Phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm


Hệ thống là một thuật ngữ dùng để chỉ những đồ vật (things), những tình trạng (conditions), những phương thức (methods). Chẳng hạn hệ thống thanh toán, hệ thống truyền thông hay hệ thống giao thông.

Hệ thống là một tập hợp các đối tượng, các thành phần có quan hệ với nhau, tương tác với nhau theo những nguyên tắc, những cơ chế nào đó nhưng tồn tại trong một thể thống nhất.

Trong một hệ thống, mỗi một thành phần có thể có những chức năng khác nhau nhưng khi kết hợp lại chúng chúng có những chức năng đặc biệt.

Thí dụ: tất cả thứ như: giá đỡ, bánh xe, phụ tùng, dây dẫn, đai ốc, bulông, nhãn hiệu,.. , mỗi thứ có một chức năng riêng, nhưng nếu chúng được lắp ráp một cách hợp lý tạo thành một chiếc ôtô thì chúng có khả năng di chuyển nhanh, chuyên chở nặng... Giá trị của toàn bộ hệ thống hơn hẵn giá trị của tất cả tạo nên nó cộng lại. Các hệ thống có thể có các mối quan hệ:


NỘI DUNG:


Chương 1: Những kiến thức lý thuyết căn bản 3

1.1. Hệ thống thông tin 3

1.1.1. Hệ thống 3

1.1.2. Khái niệm về thông tin 4

1.1.3. Khái niệm về hệ thống thông tin 4

1.1.4. Hệ thống thông tin quản lý 5

1.1.5. Vai trò của hệ thống thông tin  5

1.1.6. Một số mô hình phát triển HTTT 5

1.2. Giới thiệu Visual basic 7

1.2.1. Tổng quan về Visual Basic 6 7

1.2.2. Các ấn bản Visual Basic 6 7

1.2.3. Cài đặt VB6 8

1.2.4. Một số thành phần và đối tượng trong Visual Basic 8

1.2.5. Cấu trúc điều khiển chương trình trong Visual Basic 12

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống thi trắc nghiệm 14

2.1. Khảo sát hệ thống 14

      2.1.1. Giới thiệu về hệ thống thi 14

      2.1.2. Khảo sát hệ thống thi trắc nghiệm trên máy tín 14

2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống 15

      2.2.1. Mô tả hệ thống: 15

      2.2.2. Các yêu cầu của hệ thống: 16

      2.2.3. Phân tích chức năng của hệ thống 17

      2.2.4. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống: 20

      2.2.5.Biểu đồ các luồng dữ liệu 22

2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 25

2.3.1. Thiết kế các bảng 25

2.3.2. Sơ đồ quan hệ 28

Chương 3: Xây dựng chương trình 29

3.1. Một số giao diện của chương trình PDQuizServer 29

3.1. Một số giao diện của chương trìn PDQuizClient 33

Kết luận 34


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: