SÁCH SCAN - Quản lý chất thải rắn đô thị (TS. Cù Huy Đấu Cb & PGS.TS. Trần Thị Hường)


Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải rắn đô thị như những khái niệm cơ bản, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị; các quá trình chuyển hoá lý học, hoá học và sinh học; các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với nguồn phát sinh và chủng loại chất thải rắn đô thị; những hoạt động thu hồi, tái chế chất thải, thu hồi tài nguyên từ chất thải; các phương pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị; tiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị; các nguyên tắc quản lý chất thải rắn công nghiệp, tận thu nguồn phế thải từ các hoạt động công nghiệp để chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; các biện pháp thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế - là những vấn đề bức xúc ở Việt Nam hiện nay.


NỘI DUNG:


Nội dung cuốn sách gồm 8 chương sau:


Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý chất thải rắn.


Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần và tính chất chất thải rắn sinh hoạt đô thị.


Chương 3: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị.


Chương 4: Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị.


Chương 5: Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị.


Chương 6: Bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị.


Chương 7: Quản lý chất thải rắn công nghiệp.


Chương 8: Quản lý chất thải rắn y tế.


Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các chuyên gia, học viên cao học và những người làm công tác quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, y tế, quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải rắn đô thị như những khái niệm cơ bản, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị; các quá trình chuyển hoá lý học, hoá học và sinh học; các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với nguồn phát sinh và chủng loại chất thải rắn đô thị; những hoạt động thu hồi, tái chế chất thải, thu hồi tài nguyên từ chất thải; các phương pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị; tiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị; các nguyên tắc quản lý chất thải rắn công nghiệp, tận thu nguồn phế thải từ các hoạt động công nghiệp để chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; các biện pháp thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế - là những vấn đề bức xúc ở Việt Nam hiện nay.


NỘI DUNG:


Nội dung cuốn sách gồm 8 chương sau:


Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý chất thải rắn.


Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần và tính chất chất thải rắn sinh hoạt đô thị.


Chương 3: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị.


Chương 4: Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị.


Chương 5: Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị.


Chương 6: Bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị.


Chương 7: Quản lý chất thải rắn công nghiệp.


Chương 8: Quản lý chất thải rắn y tế.


Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các chuyên gia, học viên cao học và những người làm công tác quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, y tế, quản lý chất thải rắn và bảo vệ môi trường.


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: