Tổng hợp và đặc trưng vật liệu cacbon có cấu trúc lớp bằng cách sử dụng khoáng sét di linh làm chất tạo khung


Tóm tắt Tổng hợp và đặc trưng vật liệu cacbon có cấu trúc lớp bằng cách sử dụng khoáng sét Di Linh làm chất tạo khung: ...ol resol 3-7 3 D FDU-18 PEO-b-PMMA Phenol-HCHO resol 13 3D 2.3 Đặc trƣng vật liệu mesoporous cacbon Cấu trúc của vật liệu mesoporous cacbon được nghiên cứu bởi nhiều phương pháp vật lý hóa nhau như kính hiển vi điện tử quét, truyền qua, nhiễu xạ tia X, hấp phụ nitơ.

Ryoo etal 5 [26] đã... Các mẫu sét dạng Na và sét chống CTAB được ghi ảnh TEM tại Viện Dịch tễ Trung ương. Kết quả được trình bày ở hình 3.7 và 3.8. Hình 3.7 Ảnh TEM của mẫu Bent.DL.Na Hình 3.8 Ảnh TEM của mẫu Bent.DL – CTAB 37,5% 3.2.5 Xác định thành phần nguyên tố hóa học bề mặt sét chống CTAB bằng phương pháp ...on phẳng, diện tích bề mặt dao động từ 80-170 m2/g, có hệ thống mao quản micro và mesopores. Mao quản hình thành từ các khe hở do các phiến cacbon xếp chồng lên nhau. Đường kính mao quản từ 1-2,5 nm. 5. Đã tiến hành tẩm 5 %CoO/vật liệu cacbon và 5 %CoO/than hoạt tính ở cùng điều kiện và ứng ...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: