Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ứng dụng tìm kiếm địa điểm Place AppsI. Chức năng


Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT là tổ chức đào tạo, nghiên cứu trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, có nhiệm vụ: đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.


NỘI DUNG:


LỜI CẢM ƠN 2

MỤC LỤC 3

DANH MỤC HÌNH ẢNH 4

DANH MỤC BẢNG BIỂU 5

Phần A: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP 8

I. Chức năng 8

II. Tổ chức 8

III.     Các lĩnh vực hoạt động 9

Phần B: NỘI DUNG THỰC TẬP 10

I. Phần giới thiệu chung 10

1.1. Tên đề tài 10

1.2. Mục tiêu 10

1.3. Nội dung 10

1.4. Kết quả cần đạt 10

II. Đặt vấn đề 10

III.    Tổng quan hệ điều hành android và nền tảng google maps 11

3.1. Hệ điều hành Android 11

3.1.1. Sơ lược về Android 11

3.1.2. Ứng dụng 12

3.1.3. Tổ chức mã nguồn mở 13

3.1.4. Dành cho nhà phát triển 14

3.2. Google play service và Google Maps v2 15

3.2.1. Google Play Service 15

3.2.2. Google Maps API v2 16

3.2.3. MYSQL vã dữ liệu JSON 17

IV. Phân tích thiết kế ứng dụng place apps 18

4.1. Yêu cầu chức năng và cơ sở dữ liệu 18

4.1.1. Mục đích và yêu cầu. 18

4.1.2. Phân tích cơ sở dữ liệu 18

4.2. Phân tích chức năng 19

4.2.1. Tổng quan 19

4.2.2. Xem danh sách địa điểm 20

4.2.3. Xem chi tiết địa điểm 20

4.2.4. Đăng nhập – Đăng ký 21

4.2.5. Quản lý thông tin tài khoản 23

4.3. Thiết kế 26

4.3.1. Thiết kế giao diện 26

4.3.2. Thiết kế Activity 36

V. Kết luận 42

5.1. Kết quả đạt được 42

5.2. Hướng phát triển cho tương lai 42

Tài liệu tham khảo 43


DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1:Mô hình tổ chức CDIT 9

Hình 2: Cơ sở dữ liệu hệ thống 19

Hình 3: Usecase chức năng đăng nhập/đăng ký. 21

Hình 4:Biểu đồ trạng thái chức năng đăng nhập – đăng ký. 22

Hình 5: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập. 23

Hình 6: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký. 23

Hình 7: Usecase chức năng quản lý thông tin cá nhân. 24

Hình 8: Biểu đồ trạng thái quản lý thông tin cá nhân. 25

Hình 9: Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin cá nhân. 26

Hình 10: Giao diện chính 27

Hình 11: Giao diện tìm kiếm 28

Hình 12: Giao diện tìm kiếm theo tên 29

Hình 13: Giao diện tìm kiếm theo khu vực 30

Hình 14: Giao diện hiển thị danh sách địa điểm 31

Hình 15: Giao diện chi tiết địa điểm 32

Hình 16: Giao diện đăng nhập 33

Hình 17: Giao diện đăng ký 34

Hình 18: Giao diện bình luận 35

Hình 19: Biểu đồ lớp Activity chính 36

Hình 20: Biểu đồ lớp Đăng nhập/Đăng ký 38

Hình 21: Biểu đồ lớp Activity quản lý thông tin 39

Hình 22: Biểu đồ lớp Activity chi tiết địa điểm 40

Hình 23: Biểu đồ lớp Activity hướng dẫn lộ trình. 41


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: