Civil 3D 2011 – Tập 3. Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thịPhần 6: Civil 3D Nâng cao

Các ứng dụng

Khai báo mặt cắt ngang có điều kiện

Thiết kế nâng cấp cải tạo đường giao thông

Thiết kế kênh mương

Tìm hiểu Breakline trong Surface

Xuất trắc dọc cấp nước

Tự xây dựng mặt cắt ngang bằng Autodesk Subassembly Composer

Tính khối lượng từ mặt cắt ngang tự định nghĩa

Phụ lục

Phụ lục 1: Các thành phần của mặt cắt ngang – Subassembly

Phụ lục 2: Giải thích một số thuật ngữ trong Civil 3D


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: