Cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung Ương và chính quyền địa phươngV.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng, không có bộ máy nhà nước (BMNN), chúng ta sẽ tiêu vong và không làm cho BMNN hoạt động ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn, thì chúng ta cũng sẽ tiêu vong trước khi xây dựng được cơ sở của chủ  nghĩa xã hội. Như vậy, tổ chức BMNN và việc củng cố, hoàn thiện BMNN sao cho ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà nước nói chung, đối với Nhà nước ta hiện nay nói riêng. Cơ cấu tổ chức BMNN với những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nó luôn được quy định chặt chẽ trong hiến pháp và cũng có thể khẳng định, nội dung quan trọng nhất của các bản hiến pháp chính là những quy định về BMNN.

Trong phạm vi đề tài, với những kiến thức đã được học tập, nhất là từ việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền Trung ương(TW)  và địa phương, tôi xin được rút ra và khuyến nghị một số vấn đề  về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính của nước ta trong tình hình mới.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: