Nghiên cứu các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử N’,N’,N’’’,N’’’-tetraetyl-N,N’’-pyriđin-2,6-đicacbonylbis (thioure)Tổng hợp phối tử H2L, thăm dò khả năng tạo phức chất hỗn hợp kim loại giữa Ni(II), Pr(III) với H2L trong dung dịch và tìm các điều kiện tối ưu để tổng hợp các phức chất rắn. Tổng hợp và xác định cấu trúc của các phức chất hỗn hợp kim loại với phối tử H2L. Nghiên cứu thành phần hóa học và cấu tạo phân tử của phối tử H2L và phức chất bằng các phương pháp chuẩn độ complexon III, phân tích nguyên tố, phổ IR, phổ khối lượng ESI-MS, phổ 1H NMR và nhiễu xạ tia X đơn tinh thể.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: