Chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh hà giang hiện nayCông tác tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Cùng với các công cụ, phương tiện tuyên truyền khác, tuyên truyền miệng có vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần truyền bá sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí

Minh, là sợi dây nối liền Đảng với quần chúng, Nhà nước với công dân, Trung ương, địa phương với cơ sở, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "Tuyên truyền là đem lại một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm".


NỘI DUNG:


Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG

TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN ..... 10

1.1. Khái niệm, vai trò, nội dung và đặc điểm công tác tuyên truyền miệng

của đội ngũ báo cáo viên ............................................................................. 10

1.2. Quan niệm về chất lượng, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng

đến chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên ..... 17

Chương 2 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG CỦA

ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN Ở TỈNH HÀ GIANG – THỰC TRẠNG,

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ................................... 27

2.1. Đặc điểm của tỉnh Hà Giang ................................................................ 27

2.2. Thực trạng chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo

cáo viên ở tỉnh Hà Giang............................................................................. 30

2.3. Nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và những vấn đề đặt ra về

chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh Hà

Giang ........................................................................................................... 48

Chương 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

TUYÊN TRUYỀN MIỆNG CỦA ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN Ở TỈNH

HÀ GIANG HIỆN NAY ................................................................................ 58

3.1. Dự báo những nhân tố tác động, mục tiêu nâng cao chất lượng công tác

tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh Hà Giang .................. 58

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

miệng của đội ngũ báo cáo viên ở tỉnh Hà Giang ....................................... 62

KẾT LUẬN .................................................................................................... 76

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 77

CÁC BÀI BÁO CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ............. 83

PHỤ LỤC ....................................................................................................... 84


Tài liệu này do một thành viên (xin được giấu tên) sưu tầm và đóng góp cho thư viện. Thay mặt BQT EBOOKBKMT mình xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều :)


Mọi đóng góp cho thư viện, các bạn hoàn toàn có thể gửi trực tiếp về email của Admin nguyenphihung1009@gmail.com hoặc inbox qua Facebook https://www.facebook.com/Congdongkythuatcodienvietnam.VMTC/.


Thân!


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: