Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ lạc ứng dụng xử lý kim loại kẽm trong các nguồn nước bị ô nhiễm (Full pdf + word)

 


Ngày  nay, vấn  đề  ô  nhiễm  môi  trường  nói  chung,  ô  nhiễm  môi  trường nước nói riêng và các hậu quả kéo theo của nó đang ngày càng bức xúc và nhận được nhiều sự quan tâm của nhân loại. Ô nhiễm môi trường nước ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong đó, vấn đề bức bối nhất hiện của ô nhiễm môi trường nước chính là vấn đề ô nhiễm bởi kim loại nặng. Các kim loại nặng xâm nhập vào môi trường nước do các quá trình rửa trôi, do nước thải của các quá trình sản xuất công nông nghiệp,điển hình trong đó có kim loại kẽm.Có nhiều phương pháp khác nhau để xử lý nước thải có chứa kim loại nặng như: phương pháp bay hơi, kết tủa hóa học, trao đổi ion, điện hóa … trong đó phương pháp hấp phụ là phương pháp đơn giản có hiệu quả cao và đang được nghiên cứu để ứng dụng rộng rãi.


NỘI DUNG:


Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .............................. 3

1.1 Tổng quan về kim loại kẽm ....................................................................... 3

1.1.1 Nguồn gốc kim loại kẽm .......................................................................... 3

1.1.2 Tính chất, đặc trưng của kim loại kẽm .................................................... 5

1.1.3 Vai trò của kẽm ........................................................................................ 7

1.1.4. Ảnh hưởng của kẽm đến môi trường và sức khỏe con người ............... 10

1.1.5 Thực trạng ô nhiễm kẽm và các biện pháp xử lý ô nhiễm hiện nay ...... 12

1.2 Giới thiệu về vỏ lạc ................................................................................... 17

1.2.1 Nguồn gốc phát sinh, trữ lượng vỏ lạc tại Việt nam .............................. 17

1.2.2 Thành phần của vỏ lạc ........................................................................... 18

1.2.3 Ứng dụng của vỏ lạc .............................................................................. 19

1.3 Tổng quan về than hoạt tính ..................................................................... 20

1.3.1 Nguồn gốc và cấu trúc than hoạt tính .................................................... 20

1.3.2 Thành phần hóa học của than ................................................................ 21

1.3.3 Phương pháp chế tạo than hoạt tính ....................................................... 21

1.3.4 Ứng dụng than hoạt tính ........................................................................ 21

1.4 Giới thiệu về phương pháp hấp phụ .......................................................... 22

1.4.1. Khái niệm về sự hấp phụ ...................................................................... 22

1.4.2 Cân bằng hấp phụ .................................................................................. 24 

1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ: ................................. 25

1.4.4 Hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich: ............................................................. 26

1.4.5 Hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir: .............................................................. 27

Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................... 28

2.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 28

2.2 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................. 28

2.3 Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 28

2.4 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 28

2.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu ................................................................ 28

2.4.2 Phương pháp thực nghiệm ..................................................................... 28

2.4.3 Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................. 31

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 32

3.1 Kết quả chế tạo vật liệu hấp phụ. .............................................................. 32

3.2 Khảo sát khả năng hấp phụ ....................................................................... 33

3.2.1 Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ .................................... 33

3.2.2 Ảnh hưởng của nồng độ đến khả năng hấp phụ ..................................... 35

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................ 43

TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 45


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: