Nghiên cứu đánh giá tác động xâm nhập mặn cho hệ thống kênh mương nội đồng lưu vực sông Sò tỉnh Nam ĐịnhChương 1: Tổng quan các nghiên cứu về xâm nhập mặn và giới thiệu khu vực nghiên cứu. Trong chương 1, đã đưa ra một số nghiên cứu về xâm nhập mặn trên thế giới và Việt Nam. Giới thiệu vị trí, đặc điểm tự nhiên của lưu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trong khu vực.

Chương 2: Xây dựng chương trình tính toán xâm nhập mặn hệ thống sông Hồng - Thái Bình và sông Sò. Phân tích lựa chọn mô hình tính toán. Xây dựng sơ đồ mạng sông. Thiết lập điều kiện biên, điều kiện ban đầu. Hiệu chỉnh và kiểm định bộ thông số mô hình MIKE 11 cho hệ thống sông.

Chương 3: Xây dựng kịch bản xâm nhập mặn lưu vực sông Sò dưới tác động của nước biển dâng và đề xuất lấy nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng bản đồ mặn theo các kịch bản trong các tháng mùa cạn cho khu vực kênh mương nội đồng lưu vực sông Sò. Đánh giá khả năng lấy nước tưới cho sông Sò của các cống trên sông Hồng – Ninh Cơ dưới ảnh hưởng của nước biển dâng.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: