Ô nhiễm môi trường đất do chất thải sinh hoạtChất thải là những vật chất được thải bỏ sinh ra trong quá trình hoạt động sản xuất, ăn uống, sinh hoạt của con người, lưu lượng của nó nhiều hay ít phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tăng trưởng, phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, gia tăng dân số…

Có thể phân loại chất thải thành 3 dạng: chất thải dạng rắn, chất thải dạng lỏng và chất thải dạng khí.

Phân theo mức độ ô nhiễm, chất thải được chia thành chất thải nguy hại và chất thải không nguy hại.

Theo nguồn gốc phát sinh, chất thải được chia thành: chất thải sinh hoat, chất thải công nghiệp và chất thải nông nghiệp.


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI SINH HOẠT 2

1.1 Khái niệm 2

1.2 Phân loại chất thải sinh hoạt 3

1.3 Dự báo Thành phần của rác thải sinh hoạt 6

1.4 Tính chất của chất thải sinh hoạt. 7

1.4.1 Tính chất vật lý của chất thải rắn sinh hoạt. 7

1.4.2 Tính chất hóa học của chất thải rắn sinh hoạt. 11

1.4.3 Tính chất sinh học của chất thải rắn sinh hoạt. 17

1.5 Tình hình rác thải sinh hoạt hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. 18

1.5.1 Tình hình rác thải sinh hoạt tại Việt Nam. 18

1.5.2 Tình hình rác thải sinh hoạt hiện nay trên thế giới. 21

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT THẢI SINH HOẠT ĐÔI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI. 23

2.1 Tác động của chất thải sinh hoạt đối với sức khỏe và mĩ quan của con người. 23

2.1.2 Tác động của chất thải sinh hoạt đến môi trường nước. 24

2.1.3 Tác động của chất thải sinh hoạt đến môi trường không khí. 24

2.1.4 Tác động của chất thải sinh hoạt lên môi trường đất. 25

CHƯƠNG 3: CƠ CHẾ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT CỦA CHẤT THẢI SINH HOẠT. 25

3.1 Con đường gây ô nhiễm đất của chất thải sinh hoạt. 25

3.2 Cơ chế phát sinh và phương thức chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trường đất. 28

3.2.1 Cơ chế hấp phụ các chất ô nhiễm vô cơ. 28

3.2.2 Các cơ chế hấp phụ đối với chất ô nhiễm hữu cơ. 29

CHƯƠNG 4: NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO CHẤT THẢI SINH HOẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. 30

4.1 Những nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm do rác thải sinh hoạt 30

4.2 Biện pháp hạn chế sự ô nhiễm của chất thải sinh hoạt. 31

4.2.1 Biện pháp kĩ thuật 31

4.2.2 Các biện pháp quản lý. 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: