SÁCH SCAN - Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế (GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn & PGS.TS. Mai Văn Bưu) - FULL

 


Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế do Bộ môn khoa học quản lý, nay là khoa học quản lý trường đại học kinh tế quốc dân biên soạn, được xuất bản lần đầu vào năm 1995 và đã được tái bản nhiều lần. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy va học tập của giảng viên và sinh viên, Trường Đại họa Kinh tế Quốc dân tiếp tục tái bản giáo trình này cho phù hợp với thực tế hiện nay. Cuốn sách này gồm 7 chương sau:


NỘI DUNG:


Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 2: Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 3: Công cụ và phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế

Chương 4: Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 6: Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế

Chương 7: Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD

 


Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế do Bộ môn khoa học quản lý, nay là khoa học quản lý trường đại học kinh tế quốc dân biên soạn, được xuất bản lần đầu vào năm 1995 và đã được tái bản nhiều lần. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy va học tập của giảng viên và sinh viên, Trường Đại họa Kinh tế Quốc dân tiếp tục tái bản giáo trình này cho phù hợp với thực tế hiện nay. Cuốn sách này gồm 7 chương sau:


NỘI DUNG:


Chương 1: Tổng quan về quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 2: Quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 3: Công cụ và phương pháp quản lý của nhà nước về kinh tế

Chương 4: Mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 5: Thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế

Chương 6: Bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế

Chương 7: Cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế


LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: