SLIDE BÀI GIẢNG - Quản trị học (TS. Phan Thị Minh Châu)

 


NỘI DUNG:


Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị

Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị

Chương 3: Môi trường tác động vào tổ chức

Chương 4: Quyết định quản trị

Chương 5: Chức năng hoạch định

Chương 6: Chức năng tổ chức

Chương 7: Chức năng điều khiển

Chương 8: Chức năng kiểm soát


LINK DOWNLOAD

 


NỘI DUNG:


Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị

Chương 2: Sự phát triển của tư tưởng quản trị

Chương 3: Môi trường tác động vào tổ chức

Chương 4: Quyết định quản trị

Chương 5: Chức năng hoạch định

Chương 6: Chức năng tổ chức

Chương 7: Chức năng điều khiển

Chương 8: Chức năng kiểm soát


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: