Thẩm định phương pháp ELISA định lượng kháng thể IgG kháng vi rút sởi áp dụng tại trung tâm y tế dự phòng Hà NộiTóm tắt:

Kỹ thuật ELISA là một trong kỹ thuật được áp dụng để xác định nồng độ kháng thể kháng vi rút sởi, tuy nhiên cần phải lựa chọn sinh phẩm với các thông số kỹ thuật phù hợp. Đề tài được thực hiện nhằm lựa chọn bộ sinh phẩm thương mại phù hợp để định lượng kháng thể IgG kháng vi rút sởi trong huyết thanh và xác nhận một số giá trị sử dụng của phương pháp sử dụng bộ sinh phẩm đã lựa chọn. Bộ sinh phẩm được lựa chọn dựa vào các tiêu chí như độ nhạy, đặc hiệu, tái lập, khả năng áp dụng và giá thành. Các thông số kỹ thuật được xác nhận dựa theo xác nhận phương pháp theo tiêu chuẩn ISO 15189 phiên bản 2012 với dàn mẫu gồm 50 mẫu huyết thanh đã được xác định nồng độ kháng thể với các dải nồng độ kháng thể thấp, trung bình, cao và âm tính do Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VSDTTW) cung cấp. Bộ sinh phẩm định lượng IgG kháng sởi của Siemens đã được lựa chọn với các thông số kỹ thuật được xác nhận bao gồm độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 100%, độ lặp 4,9 % - 9,3 %; độ tái lặp 6,3 % - 10,6 %; giới hạn phát hiện là 145 mIU/ml và độ tuyến tính R2 94,7%. Toàn bộ thông số đạt các tiêu chí của một kỹ thuật xét nghiệm định lượng và nằm trong dải thông số nhà sản xuất đưa ra.

Summary:

ELISA is one of the techniques applied for quantitative analysis of measles antibodies. However, it is necessary for selection of appropriate kits with technical criteria which is suitable for the test and laboratory. This study was carried out to select the most suitable commercial kits to measure measles IgG level in serum and to verify technical criteria of technique using the selected kit. The selection of the kit was based on criteria such as sensitivity, specificity, linearity, precision, limit of quantification, measurement uncertainty and price. The technical criteria were determined based on the guideline of technique verification of ISO 15189, version 2012, using 50 panel serum samples which were already measured antibody levels supplied by National Institute of Hygiene and Epidemiology. The panel samples had different measles antibody levels and ranging from negative, low, average and high titer. Siemens kit was selected based on criteria in which the sensitivity and specificity were 100% for both, CV of the repeatability and reproducibility were 4.9 % - 9.3 % and 6.3 % - 10.6 %, respectively; limit of detection was 145 mIU/ml and the linearity had R2 of 94,7%. All technical criteria were met the requirment of quantitative technique and appropriate to indicated criteria of the manufacturer.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: