Thực trạng tiêm chủng, kiến thức, thái độ thực hành tiêm chủng mở rộng tại 2 huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn năm 2015

 


Tóm tắt:


Nghiên cứu mô tả cắt ngang về thực trạng tiêm chủng, kiến thức, thái độ và thực hành ở các bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng tại 2 huyện biên giới (Tràng Định và Lộc Bình) của Lạng Sơn cho thấy: Tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin đạt 97,9%, trong đó tỷ lệ tiêm chủng UV2 đạt cao nhất (99,4%), thấp nhất là tiêm phòng viêm gan B sơ sinh (26,0%). Tỷ lệ tiêm phòng đúng lịch đạt thấp, trung bình chỉ đạt: 13,5%, xã đạt thấp nhất là 10,0%, xã cao nhất chỉ đạt 15,6%. Kết quả tiêm phòng uốn ván cho các bà mẹ có thai đạt trên 80%; xã thấp nhất đạt 73,3% và xã cao nhất đạt 99,1%. Kiến thức đúng của các bà mẹ về tiêm chủng mở rộng (TCMR) trung bình chỉ đạt trên 75,4%, thấp nhất là 39,0% số bà mẹ biết về lợi ích của TCMR. Thái độ về TCMR của các bà mẹ cũng ở mức độ thấp: chỉ có 27,65 số các bà mẹ cho là TCMR có thể phòng được bệnh. Thực hành về TCMR của các bà mẹ trung bình đạt trên 80%. Kiến thức của cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng còn ở mức độ thấp: 20,1% biết về mục tiêu TCMR, 58,7% biết chính xác về liều lượng, đường tiêm và vị trí tiêm vắc xin. Cần tăng cường công tác tập huấn và giám sát hỗ trợ cho cán bộ y tế làm công tác tiêm chủng cũng như tăng cường truyền thông giáo dục kiến thức, thái độ và thực hành về TCMR cho các bà mẹ có con trong diện tiêm chủng tại địa bàn nghiên cứu.


Summary:


A cross-sectional descriptive study on current status of expanded program on immunization (EPI); knowledge, attitude and practice (KAP) of mothers with vaccination aged children has been done in 2 bordering districts of Lang Son. The results showed that the immunization coverage of vaccines reached 97.9% in which the coverage of the UV2+ was the highest (99.4%), the lowest was hepatitis B vaccine at birth (26.0%). The on-time vaccination rate (as recommended immunization schedule) was low at 13.5%, the commune with the lowest on-time vaccination rate was 10.0% when the highest was only 15.6%. Tetanus vaccine for pregnant women reached over 80% ranged from 73.3% to 99.1%. Knowledge of mothers on EPI reached over 75.4%, but only 39.0% of mothers knew about the benefits of EPI. Only 27.65 of mother thought that EPI could prevent disease. For mother’s practice on EPI, the average rate was over 80%. Knowledge of health workers responsible for EPI was at low level: 20.1% of health workers knew about EPI goals, 58.7% health workers knew about where and how to give injection. It is necessary to train and retrain EPI staff and perform supportive supervison as well as strengthen Educationinformation- communication for mothers with children in ages of vaccination at study area.


LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: